• Art. 72. - Udostępnianie...
  01.10.2023

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 72. dow. osob.


Udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych

1.
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2.
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
1)
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
a) podmioty, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3 pkt 1–11,
b) sądy;
2)
inne podmioty - jeżeli:
a) wykażą w tym interes prawny, lub
b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
Art. 72. Udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...