• Ustawa o dowodach osobist...
  22.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 2. Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcjonalności jego warstwy elektronicznej

Minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody osobiste.
1.
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
2.
Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.
3.
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
1)
uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
2)
składanie podpisu osobistego;
3)
potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
4.
Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
1.
Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:
1)
dane dotyczące osoby:
a) nazwisko,
b) imię (imiona),
c) nazwisko rodowe,
d) imiona rodziców,
e) datę i miejsce urodzenia,
f) płeć,
g) wizerunek twarzy,
h) numer PESEL,
i) obywatelstwo,
j) odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu;
2)
dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę wydania,
c) datę ważności,
d) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
e) numer CAN.
2.
Nazwa miejsca urodzenia znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zamieszczana w dowodzie osobistym zgodnie z brzmieniem urzędowej nazwy miejscowości obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
1.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
1)
dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:
a) nazwisko,
b) imię (imiona),
c) nazwisko rodowe,
d) imiona rodziców,
e) datę i miejsce urodzenia,
f) płeć,
g) numer PESEL,
h) obywatelstwo,
i) dane biometryczne:
– wizerunek twarzy,
– odciski palców,
j) serię i numer dowodu osobistego,
k) datę wydania dowodu osobistego,
l) datę ważności dowodu osobistego,
m) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2)
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
3)
certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
4)
certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
5)
przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
1a.
W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie:
1)
która nie ukończyła 12. roku życia,
2)
od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
3)
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe
– nie zamieszcza się odcisków palców.
2.
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3.
Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
2)
ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyrazili jedno z rodziców, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 składanie wniosku o wydanie dowodu ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba;
3)
ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyrazili jedno z rodziców, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 składanie wniosku o wydanie dowodu ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
4.
Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
1.
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
2.
Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
3.
Po ustaleniu kodów, o którym mowa w ust. 1, posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
4.
W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
5.
Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w siedzibie dowolnego organu gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.
1.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych.
2.
Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.
Uprawnione do korzystania z dostępu do danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w zakresie odcisków palców na potrzeby weryfikacji autentyczności dowodu osobistego lub tożsamości jego posiadacza są podmioty, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3 pkt 1–11.
1.
Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
2.
Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.
1.
Certyfikat podpisu osobistego zawiera:
1)
numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;
2)
informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług;
3)
informację, że podmiotem wydającym certyfikat jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;
4)
imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL posiadacza dowodu osobistego;
5)
oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu;
6)
wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu.
2.
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dowodu osobistego.
3.
Certyfikat potwierdzenia obecności zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego.
1.
Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 12g unieważnianie certyfikatów.
2.
W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data ukończenia 18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania warstwy elektronicznej dowodu osobistego unieważnia certyfikaty, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4, przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego oraz może określić czas, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej danych, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4.
2.
Unieważnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych samych cechach zabezpieczeń.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego może przedłużyć ważność dowodów osobistych w zakresie warstwy graficznej, jeżeli data wymiany określona w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6, jest późniejsza niż data ważności dowodu osobistego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dowód osobisty nie uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 dowód i uprawnienia wynikające z jego posiadania ust. 1.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje o czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 3.
6.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o seriach i numerach dowodów osobistych, w których unieważniono certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej, informację o seriach i numerach dowodów osobistych, których ważność została przedłużona, oraz harmonogram wymiany dowodów osobistych, a także informację o okresie, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4. Jeżeli unieważnienie certyfikatów dotyczy dowodów osobistych wydanych w ściśle określonym czasie, obwieszczenie zawiera również daty wydania tych dowodów osobistych.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji.
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej politykę świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
2.
Polityka świadczenia usług, o której mowa w ust. 1, określa techniczne i organizacyjne rozwiązania dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4.
3.
Posiadacz dowodu osobistego w celu prawidłowego korzystania z warstwy elektronicznej dowodu osobistego kieruje się polityką świadczenia usług, o której mowa w ust. 1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
2)
sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4,
3)
sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,
4)
sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4,
5)
wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4,
(Art. 12j rozporządzenie w sprawie wymagań dla warstwy elektronicznej dowodu i trybu postepowania z certyfikatami pkt 5 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych zostanie uchylony:
5) (uchylony)
6)
wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4
– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...