• Ustawa o dowodach osobist...
  18.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 3. Zasady wydawania dowodu osobistego

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
1.
Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4.
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą".


Art. 24 wniosek o wydanie dowodu z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzyma następujące brzmienie:
1.
Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2a. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w:
1)
systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
2)
aplikacji mObywatel, w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 tej ustawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 1, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
3a. Złożenie podpisu pod wnioskiem o wydanie dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego.
3b.
Odwzorowanie własnoręcznego podpisu, o którym mowa w art. 12 warstwa graficzna dowodu ust. 1 pkt 1 lit. j, złożonego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, zamieszcza się w dowodzie osobistym.
3c.
Urządzenie, o którym mowa w ust. 3, zapewnia integralność danych stanowiących odwzorowanie podpisu własnoręcznego wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego utrwalonym w postaci elektronicznej.
3d.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w ust. 3, podpis własnoręczny składa się na wydruku wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3e.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek o wydanie dowodu osobistego opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.
3f.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego w sposób, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis w sposób, o którym mowa w ust. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
4.
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą".
5. W przypadku złożenia wniosku, w sposób o którym mowa w ust. 2a, termin, o którym mowa w ust. 4, jest liczony od dnia zgłoszenia się wnioskodawcy do organu gminy, o którym mowa w ust. 3f, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, dla którego termin jest liczony od dnia złożenia wniosku.
1.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek, o którym mowa w ust.1, składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
3.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
1a.
Organem gminy, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1;
2)
organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1.
2.
W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3.

Art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzymuje następujące brzmienie:
1.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
1a.
Organem gminy, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1;
2)
organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1.
2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w trybie, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 2.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:
1)
numer PESEL;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
nazwisko rodowe;
4)
imię ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
datę i miejsce urodzenia;
7)
płeć;
8)
obywatelstwo;
9)
powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;
10)
adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
11)
własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;
11a)
własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
11b)
nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora;
12)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1–9, oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
13)
informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych;
15)
informację o pobraniu odcisków palców.

Art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzyma następujące brzmienie:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:
1)
numer PESEL;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
nazwisko rodowe;
4)
imię ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
datę i miejsce urodzenia;
7)
płeć;
8)
obywatelstwo;
9)
powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;
10)
adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
11) podpis wnioskodawcy złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku składanego w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 2a – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty i podpis złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3, jeżeli jest wymagany;
11a)
odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
11b)
nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora;
12)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1–9, oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
13)
informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych;
15)
informację o pobraniu odcisków palców.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:
1)
numer PESEL;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
nazwisko rodowe;
4)
imię ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
datę i miejsce urodzenia;
7)
płeć;
8)
obywatelstwo;
9)
powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;
10)
adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
11)
własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;
11a)
własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w trybie, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 2.
11b)
nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora;
12)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1–9, oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
13)
informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych;
15)
informację o pobraniu odcisków palców.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 12, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 12, zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
2.
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3.
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4.
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
5.
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
6.
Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
7.
Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych w ust. 3.
1.
Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów.
2.
Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
2a.
Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).
3.
Organ gminy, w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, może dodatkowo żądać podania:
1)
nazwiska rodowego i poprzednio noszonego nazwiska, jeżeli były zmieniane;
2)
nazwisk, w tym rodowych, i imion rodziców;
3)
dat i miejsc urodzenia rodziców.
4.
Organ gminy porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dowodu osobistego i w przedkładanej dokumentacji oraz z danymi, o których mowa w ust. 3.
5.
Organ gminy, w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w rejestrach lub w przedłożonej dokumentacji, podejmuje działania celem usunięcia tej niezgodności, zgodnie z art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350).
6.
Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych.
Organ gminy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty, może potwierdzić te dane w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1a.
Organ gminy wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
1.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2.
Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1)
nie ukończyła 5. roku życia;
2)
ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
4.
Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
1)
wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 1;
2)
osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
Organ gminy potwierdza tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty oraz osoby, o której mowa w art. 30 odbiór dowodu osobistego ust. 3, na podstawie dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego lub danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
1.
Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:
1)
sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
2)
zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego;
3)
przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.
2.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie, czy odciski palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, organ gminy może wydać dowód osobisty bez tego sprawdzenia.
3.
W przypadku nieodebrania przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
1.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o którym mowa w art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 1a, o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego. Przepis art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o którym mowa w art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 1a. Przepis art. 26 przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy wniosku o wydanie dowodu osobistego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.
2.
Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, polegającego na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.
1.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.
2.
Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2)
numer wniosku o wydanie dowodu osobistego;
3)
serię i numer dowodu osobistego;
4)
numer PESEL osoby, której wydano dowód osobisty;
5)
nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano dowód osobisty;
6)
nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy;
7)
datę odbioru dowodu osobistego;
7a)
datę odbioru kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
8)
własnoręczny czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty;
9)
własnoręczny czytelny podpis osoby odbierającej dowód osobisty albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
10)
informację o fizycznym anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego.

Art. 31 formularz odbioru dowodu z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzyma następujące brzmienie:
1.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.
2.
Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2)
numer wniosku o wydanie dowodu osobistego;
3)
serię i numer dowodu osobistego;
4)
numer PESEL osoby, której wydano dowód osobisty;
5)
nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano dowód osobisty;
6)
nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy;
7)
datę odbioru dowodu osobistego;
7a)
datę odbioru kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
8) podpis osoby, której wydano dowód osobisty, złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3;
9)
podpis osoby odbierającej dowód osobisty, złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
10)
informację o fizycznym anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3, podpis składa się na wydruku formularza odbioru dowodu osobistego.
1.
Spersonalizowane dowody osobiste są przekazywane do wystawcy dowodu osobistego za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.
2.
Kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, ustalony dla spersonalizowanego dowodu osobistego, jest przekazywany do wystawcy dowodu osobistego osobną przesyłką w zabezpieczonym dokumencie za pośrednictwem poczty specjalnej.
1.
Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 fotografia do wniosku o wydanie dowodu, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.
2.
Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
3.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...