• Ustawa o dowodach osobist...
  22.02.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 6. Rejestr Dowodów Osobistych

1.
Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2.
Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów Osobistych;
2)
zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów Osobistych;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych uczestniczy w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem zadań pozostających w wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do Rejestru Dowodów Osobistych.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.
6.
Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie rzeczywistym:
1)
organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:
a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 1–9 wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię oraz danych określonych w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 2a i 2b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąte i jedenaste oraz lit. e,
b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania,
c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu,
d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52 stwierdzenie nieważności dowodu;
1a)
organ gminy, do którego przekazano dowód osobisty, w zakresie danych określonych w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste;
2)
minister właściwy do spraw wewnętrznych – w zakresie danych określonych w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.
6a.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych przekazywane są do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.
7.
W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
7a.
Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 posługiwanie się dokumentami uniemożliwiającymi identyfikację funkcjonariusza ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333), i zapewniający ochronę informacji niejawnych.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
1.
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:
1)
dane, o których mowa w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 1–9, 13 i 15;
2)
fotografię, o której mowa w art. 29 fotografia do wniosku o wydanie dowodu;
2a)
odciski palców;
2b)
odwzorowanie podpisu;
3)
dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) datę złożenia wniosku,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status wniosku,
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
4)
dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
- datę wydania,
- datę przekazania do organu gminy,
- datę przyjęcia w organie gminy,
- datę odbioru przez obywatela,
- datę unieważnienia,
- przyczynę unieważnienia,
- oznaczenie organu unieważniającego,
- datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
– datę i czas zawieszenia,
– oznaczenie organu zawieszającego,
– datę i czas cofnięcia zawieszenia,
– oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
– datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g unieważnianie certyfikatów ust. 3,
– status warstwy elektronicznej,
– datę zwrotu unieważnionego dowodu osobistego,
– oznaczenie organu gminy, do którego zwrócono unieważniony dowód osobisty,
e) przyczynę wydania dowodu osobistego,
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52 stwierdzenie nieważności dowodu, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
4a)
datę przyjęcia w organie gminy dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
5)
(uchylony)
6)
dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
a) serię i numer blankietu,
b) przyczynę wybrakowania blankietu,
c) datę wybrakowania blankietu,
d) przyczynę utraty blankietu,
e) datę utraty blankietu,
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
7)
dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
8)
dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.
2.
Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, które przechowuje się wyłącznie do dnia:
1)
odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego, albo
2)
pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania, albo
3)
wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu.
2a.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
3.
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych i spersonalizowanych wadliwie.
W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 2–4 i 6, organy według swojej właściwości przekazują niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub uzupełnienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,
2)
sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
3)
sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen
– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikacji przekazywanych danych i zapewnienia właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych oraz konieczność zachowania danych archiwalnych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...