• Ustawa o dowodach osobist...
  30.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 7. Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej gromadzą i przechowują dokumentację związaną z dowodami osobistymi.
1.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się przez 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.
2.
Dokumentacja związana z dowodami osobistymi podlega brakowaniu na zasadach i w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 5 dokumentacja państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządowych ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przy czym dla dokumentacji przechowywanej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych lub upoważniony przez niego dyrektor archiwum państwowego.
1.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się w formie, w jakiej została sporządzona.
2.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.
3.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie papierowej przechowuje się zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego.
4.
W kopercie dowodowej przechowuje się w szczególności:
1)
formularz odbioru dowodu osobistego;
2)
nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania;
3)
unieważnione dowody osobiste nieprzekazane posiadaczom lub członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon;
4)
unieważnione dowody osobiste znalezione przez osoby trzecie;
5)
dokument zawierający kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
5.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, mogą być przechowywane poza kopertą dowodową.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...