• Ustawa o dowodach osobist...
  25.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 8. Udostępnianie danych

1.
Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 1, 2, 2b, 3, 4, 4a, 7 i 8, dotyczących tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2.
Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 63 zaświadczenie zawierające dane z Rejestru Dowodów Osobistych z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzyma następujące brzmienie:
1. Organ gminy, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 1, 2, 2b–4a, 7 i 8, dotyczących tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych
1a. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3, podpis składa się na wydruku wniosku, o którym mowa w ust. 1.
2.
Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
3.
Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych dane dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które pobiera informację.
4.
Pobranie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które pobiera informację, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
6.
Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia sprawdzenie udostępnień, które miały miejsce w okresie, o którym mowa w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 2a.
7.
Pobranie informacji, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje faktu ujawnienia danych organom, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3 pkt 2, 3, 3b–5, 8–10 i 11.
1.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:
1)
w trybie pełnej teletransmisji danych;
2)
w trybie ograniczonej teletransmisji danych.
3)
(uchylony)
3.
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
1.
W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2.
Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów:
1)
posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2)
posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3.
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:
1)
organy prokuratury;
2)
organy Policji;
3)
Komendant Główny Straży Granicznej;
3a)
Komendant Straży Marszałkowskiej;
3b)
Komendant Służby Ochrony Państwa;
3c)
Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;
4)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
6)
organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
8)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Szef Agencji Wywiadu;
10)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
11)
Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12)
(uchylony)
13)
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
13a)
Minister Sprawiedliwości;
13b)
sądy;
14)
organy informacji finansowej;
15)
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy);
16)
spółka, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723)..
4.
(uchylony)
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie pełnej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 2.
1.
Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.
2.
W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
seria i numer dowodu osobistego;
5)
data wydania dowodu osobistego;
6)
termin ważności dowodu osobistego.
3.
Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, oraz po spełnieniu następujących wymogów:
1)
posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2)
posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3a.
W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie braku możliwości uzyskania tych dokumentów w postaci elektronicznej – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
4.
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są uprawnione:
1)
podmioty, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;
2)
inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes faktyczny.
5.
Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie.
6.
Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się odpłatnie.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrole podmiotów wymienionych w art. 68 porównanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez te podmioty wymogów określonych w art. 68 porównanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych ust. 3.
2.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3.
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4.
Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1)
okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2)
okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5.
Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 porównanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych ust. 3, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność ustalenia istnienia interesu faktycznego do uzyskania danych oraz konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 68 porównanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych ust. 4 pkt 2, odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność przeprowadzania kontroli.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w art. 68 porównanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych ust. 3 i ust. 4 pkt 2.
1.
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2.
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
1)
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
a) podmioty, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3 pkt 1–11,
b) sądy;
2)
inne podmioty - jeżeli:
a) wykażą w tym interes prawny, lub
b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
1.
Podmiotom wymienionym w art. 72 udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych ust. 2, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.
2.
Podmiotom wymienionym w art. 72 udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych ust. 2 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.
3.
Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.
1.
Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53 wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.
2.
Dostęp do wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest rejestrowany i nieodpłatny.
1.
Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w art. 62 forma przechowywania dokumentacji ust. 4 pkt 5.
2.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
1)
podmioty, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3 pkt 1–11;
2)
sądy;
3)
inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
4.
Podmiotom, o których mowa w art. 66 udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych ust. 3 pkt 1–11, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.
5.
Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.
Opłaty za udostępnianie danych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowią dochód budżetu państwa.
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób i terminy wnoszenia opłaty za udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, udostępnianie danych w trybie jednostkowym, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz sposób dokumentowania wniesienia opłaty.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się konieczność zróżnicowania opłat w zależności od sposobu, trybu i zakresu udostępniania danych oraz bezpieczeństwo i prawidłowość ich udostępniania, przy czym opłata za każdorazowe udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji nie może być wyższa niż 0,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504), zaś opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nie może być wyższa niż 1 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym,
2)
wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych,
3)
wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,
4)
wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...