• Ustawa o dowodach osobist...
  25.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 9. Przepisy karne

Kto:
1)
uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2)
zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3)
nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...