• Art. 16zd. - Finansowani...
  01.08.2021

Ustawa o drogach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.08.2021

Dz.U.2021.0.1376 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 16zd. drogi publ.


Finansowanie kosztów postępowania przed Komisją

1.
Postępowanie przed Komisją jest prowadzone na koszt stron postępowania.
2.
Koszty postępowania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1)
koszty ekspertyz i opinii;
2)
koszty tłumaczeń;
3)
koszty poniesione przez strony w związku z prowadzonym postępowaniem, niezbędne do celowego dochodzenia praw;
4)
koszty podróży i noclegów członków Komisji;
5)
wynagrodzenie członków Komisji.
3.
Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, ustala się na podstawie dowodów potwierdzających poniesienie wydatków.
4.
Wysokość wynagrodzenia członków Komisji ustala się w regulaminie, o którym mowa w art. 16zb organizacja i tryb pracy Komisji ust. 2. Postanowienia regulaminu dotyczące wynagrodzenia członków Komisji wymagają uprzedniego uzgodnienia ze stronami postępowania.
5.
Przewodniczący Komisji może wezwać strony postępowania do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania.
6.
Przed wydaniem uchwały Komisja wzywa strony postępowania do wskazania poniesionych wydatków związanych z prowadzonym postępowaniem.
7.
Strona, której stanowisko odnośnie do istoty sporu Komisja uznała za niezasadne, pokrywa w całości koszty postępowania.
8.
W przypadku, o którym mowa w art. 16zc uchwała Komisji ust. 6, strony ponoszą koszty postępowania po połowie.
9.
W przypadku częściowego uznania przez Komisję stanowiska strony co do istoty sporu Komisja może stosunkowo rozdzielić koszty postępowania. Komisja może jednak nałożyć na jedną ze stron obowiązek poniesienia całości kosztów postępowania, jeżeli Komisja w znacznej części uznała za zasadne stanowisko drugiej strony.
10.
Niezależnie od wyniku sprawy Komisja może włożyć na stronę postępowania obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. Dotyczy to zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów.
Art. 16zd. Finansowanie kosztów postępowania przed Komisją - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...