• Ustawa o drogach publiczn...
  01.08.2021

Ustawa o drogach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.08.2021

Dz.U.2021.0.1376 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

W Kodeksie wykroczeń: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. poz. 229, z 1982 r. poz. 55, z 1983 r. poz. 35 i z 1985 r. poz. 50): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Użyte w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 185 i poz. 286 oraz z 1984 r. poz. 100 i poz. 173) określenie "drogi państwowe" oznacza w rozumieniu niniejszej ustawy drogi krajowe, określone w art. 14 uchylony ust. 1 pkt 1 lit. c.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. od opłat za przejazdy po drogach krajowych, o których mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3, są zwolnione autobusy zeroemisyjne operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400).
1.
Z dniem wejścia ustawy w życie:
1)
grunty państwowe położone poza granicami miast, oddane osobom fizycznym w zamian za grunty zajęte pod budowę dróg publicznych, stają się z mocy prawa własnością tych osób; grunty takie położone w granicach miast przechodzą na własność lub w użytkowanie wieczyste osób fizycznych, stosownie do przepisów szczególnych;
2)
grunty oddane i zajęte pod drogi publiczne, wybudowane z udziałem czynu społecznego i istniejące w tym dniu, stają się z mocy prawa własnością Państwa.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do gruntów zajętych pod istniejące drogi publiczne, w odniesieniu do których zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe przed dniem wejścia ustawy w życie.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz. U. poz. 90 oraz z 1971 r. poz. 115).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1985 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 15.04.1985 r. - Dz.U. z 1985 r. poz. 60]
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...