• Art. 26. - Zamówienie na...
  12.04.2024

Ustawa o działalności leczniczej

Stan prawny aktualny na dzień: 12.04.2024

Dz.U.2023.0.991 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Obserwuj akt

Art. 26. dział. lecznicza


Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1.
Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 4 stosowanie przepisów ustawy do zamawiających publicznych, art. 5 stosowanie przepisów ustawy do zamawiających sektorowych ust. 1 i art. 6 stosowanie przepisów ustawy do zamawiających subsydiowanych ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412), zwany dalej "udzielającym zamówienia", może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej "zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej "przyjmującym zamówienie".
2.
Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
3.
Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert.
4.
Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140 opis przedmiotu zamówienia, art. 141 stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia normy, art. 146 zadania Prezesa Funduszu w zakresie postępowań w sprawach zawarcia umów na udzielanie świadczeń ust. 1, art. 147 kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców, art. 148 kryteria wyboru ofert w postępowaniu o udzielanie świadczeń ust. 1, art. 149 przesłanki odrzucenia oferty świadczeniodawcy, art. 150 unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, art. 151 rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ust. 1, 2 i 4–6, art. 152 środki odwoławcze i skarga na przeprowadzenie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń, art. 153 protest oferenta i art. 154 odwołanie od rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.
4a.
Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego zgodnie z art. 3 progi unijne ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5.
Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Art. 26. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...