• Art. 66. - Połączenie si...
  12.04.2024
Obserwuj akt

Art. 66. dział. lecznicza


Połączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1.
Połączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej może być dokonane przez:
1)
przeniesienie całego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (przejmujący);
2)
utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego co najmniej z dwóch łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2.
Podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonać połączenia tych zakładów:
1)
w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały - w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący;
2)
w drodze porozumienia - w przypadku zakładów mających różne podmioty tworzące.
3.
Akt o połączeniu powinien zawierać w szczególności postanowienia o:
1)
nazwie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia, w przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2)
przejęciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów łączących się;
3)
zasadach odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów łączących się;
4)
terminie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 67 obowiązki rejestrowe łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ust. 1 pkt 1 albo 2, nie wcześniejszym niż trzy miesiące od dnia wydania lub przyjęcia aktu o połączeniu.
4.
W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - akt o połączeniu zawiera także nazwę i siedzibę podmiotu przejmowanego;
2)
pkt 2 - akt o połączeniu zawiera także nazwy i siedziby podmiotów łączących się.
5.
W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wskazuje się także podmiot, który przejmuje uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego.
6.
Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo łączących się podmiotów.
7.
Do pracowników zakładu przejmowanego oraz do pracowników zakładów łączących się stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
8.
W przypadku gdy podmiotem tworzącym dla przynajmniej jednego z łączących się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest uczelnia medyczna, na połączenie, o którym mowa w ust. 1, jest wymagana uprzednia zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.
Art. 66. Połączenie się samodzielnych publicznych zakładó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...