• Ustawa o działalności lec...
  28.05.2024

Ustawa o działalności leczniczej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.991 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Obserwuj akt

DZIAŁ VI. Kontrola i nadzór

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem:
1)
zgodności z prawem;
2)
medycznym.
2.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony w szczególności do:
1)
wizytacji pomieszczeń;
2)
obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sposób nienaruszający praw pacjenta;
3)
oceny uzyskanej dokumentacji medycznej;
4)
oceny informacji i dokumentacji innej niż dokumentacja medyczna;
5)
oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6)
oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie niewymienionym w pkt 5;
7)
oceny gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do czynności wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 i 5.
4.
Czynności wymienione w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych:
1)
wojewodom;
2)
konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia;
3)
jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne przeprowadzenie jednorazowej kontroli, o której mowa w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych ust. 1 pkt 2:
1)
organom samorządów zawodów medycznych;
2)
medycznym towarzystwom naukowym;
3)
uczelniom medycznym;
4)
instytutom badawczym;
5)
specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny.
3.
Kontrola zlecana podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1-4, przeprowadzana jest przez osoby wykonujące zawód medyczny. Do kontroli zlecanej wojewodzie stosuje się art. 111 uprawnienia kontrolne organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 5.
4.
Osobie przeprowadzającej kontrolę na podstawie ust. 1 i 2 przysługują uprawnienia określone odpowiednio w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych ust. 2 lub 3.
5.
Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności określenie terminu przeprowadzenia kontroli oraz wysokości wynagrodzenia za jej przeprowadzenie.
Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmiot tworzący o wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych, i art. 119 zlecenie przeprowadzenia kontroli,
1.
Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.
2.
Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.
3.
W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.
4.
Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
1)
realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2)
prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3)
gospodarkę finansową.
5.
Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.
6.
(uchylony)
7.
Wnioski z kontroli, o której mowa w art. 89 zadania i obowiązki podmiotu leczniczego uczelni medycznej ust. 5 pkt 7, przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
8.
Minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, będący podmiotem tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
Orzeczenia: 1
1.
Kontrolę, o której mowa w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych, art. 119 zlecenie przeprowadzenia kontroli i art. 121 nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ust. 3, przeprowadza się na podstawie upoważnienia, udzielonego odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo podmiot tworzący.
2.
W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do:
1)
wstępu do pomieszczeń podmiotu leczniczego;
2)
wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych;
3)
przeprowadzania oględzin;
4)
sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5)
żądania od kierownika i pracowników podmiotu leczniczego ustnych i pisemnych wyjaśnień;
6)
zabezpieczania dowodów.
3.
Kierownik podmiotu leczniczego jest obowiązany do:
1)
niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników;
2)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;
3)
sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
4.
Z przeprowadzonej kontroli, sporządza się wystąpienie pokontrolne.
5.
Na podstawie ustaleń kontroli podmiot tworzący albo minister właściwy do spraw zdrowia mogą przedstawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych, art. 119 zlecenie przeprowadzenia kontroli i art. 121 nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ust. 3, w tym warunki i tryb przygotowania oraz prowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania wystąpień pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych, mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania kontroli.
7.
Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, każdy w zakresie swojego działania, przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 118 kontrola podmiotów leczniczych i art. 119 zlecenie przeprowadzenia kontroli, w sposób i w trybie określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 6.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...