• Ustawa o działalności lec...
  28.05.2024

Ustawa o działalności leczniczej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.991 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Obserwuj akt

DZIAŁ VII. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. poz. 531, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. poz. 648 i poz. 745) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. poz. 178): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. poz. 473, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. poz. 855, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. poz. 1965, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 613, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 178, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. poz. 226 i poz. 459): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 323, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 324, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 479, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 480, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 481, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 482, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. poz. 2681, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. poz. 55, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 356, z 1998 r. poz. 1065 oraz z 2011 r. poz. 407): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1217, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 252, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 254, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 643, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. poz. 1186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. poz. 681, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. poz. 1063, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. poz. 276, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. poz. 473, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. poz. 1050, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1529, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. poz. 1674, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1536): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 66, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. poz. 593, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 535, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. poz. 1447, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. poz. 565, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. poz. 728, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 1411, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. poz. 1399, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. poz. 1121, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. poz. 1410, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. poz. 417, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. poz. 418 i poz. 641): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. poz. 419, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. poz. 1708) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 523, poz. 1228 i poz. 1578) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. poz. 618) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 390): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 455) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...