• Ustawa o działalności lec...
  28.05.2024

Ustawa o działalności leczniczej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.991 t.j. - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Obserwuj akt

DZIAŁ VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Jeżeli podmiot tworzący przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art 69-82 w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 192 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, umarza się.
Orzeczenia: 1
Umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami:
1)
z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych;
2)
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne;
3)
wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4)
z tytułu:
a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,
b) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska,
c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
- stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin, niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, z zastrzeżeniem art. 195 przepisy dostosowujące i przejściowe;
5)
z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;
6)
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa;
7)
z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zaległości wymienionych w pkt 1-6.
Orzeczenia: 1
1.
Umorzeniu podlegają również:
1)
zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe, w stosunku do których do dnia przekształcenia, o którym mowa w art. 80 chwila przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i skutki prawne przekształcenia ust. 1, zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne;
2)
opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1;
3)
koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytułu:
1)
zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu podatkowego lub organu celnego,
2)
składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy,
3)
wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4)
opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i budżetów gmin,
5)
opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
- określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.
Orzeczenia: 1
Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań, o których mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 192 przepisy dostosowujące i przejściowe, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
1.
Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio do należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 192 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 pkt 4 i 5, w części dotyczącej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów budżetów powiatów i budżetów gmin, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o umorzeniu tych należności.
2.
Umorzenie należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.
1.
Podmiot tworzący przekazuje organom będącym wierzycielami zobowiązań, o których mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 192 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1:
1)
odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców;
2)
odpis postanowienia sądu o wykreśleniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
uwierzytelnioną kopię aktu przekształcenia.
2.
Dokumenty określone w ust. 1 stanowią podstawę dla właściwych organów do wydania decyzji o umorzeniu zobowiązań.
Orzeczenia: 1
1.
Podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art 69-82, może ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu państwa.
2.
Jeżeli podmiotem tworzącym jest podmiot, o którym mowa w art. 6 formy podmiotu leczniczego ust. 1, który spełnia warunki do uzyskania dotacji, podmiot ten otrzymuje środki finansowe na cele, o których mowa w art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe, w drodze przeniesienia wydatków w budżecie państwa dokonanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.
Warunkami uzyskania dotacji są:
1)
wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.;
2)
spełnienie warunku polegającego na:
a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich, lub
b) istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 czasowe zaprzestanie działalności leczniczej ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lub
c) uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu, lub
d) istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2009 r., lub
e) poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ust. 1 i 2, lub
f) spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31 grudnia 2009 r.
1.
Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek określonych w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Wniosek zawiera:
1)
proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość:
a) umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe pkt 2 lit. a, lub
b) zobowiązań, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe pkt 2 lit. b, lub
c) uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe pkt 2 lit. c, lub
d) pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe pkt 2 lit. d, według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r., lub
e) kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ust. 1 i 2, lub
f) spłaconych przez podmiot tworzący do dnia 31 grudnia 2009 r. kredytów bankowych, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe pkt 2 lit. f;
2)
planowany podział proponowanej kwoty dotacji albo środków, o których mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, na cele określone w art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek złożony po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia.
4.
Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się również w przypadku złożenia wniosku po wyczerpaniu środków przewidzianych w budżecie państwa na dotacje.
5.
Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu.
1.
Dotacji udziela się albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe, ust. 2, następuje, zgodnie z wnioskiem określonym w art. 198 przepisy dostosowujące i przejściowe, w wysokości sumy:
1)
umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe, pkt 2 lit. a, lub
2)
zobowiązań, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe, pkt 2 lit. b, lub
3)
wartości uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe, pkt 2 lit. c, lub
4)
zobowiązania, o którym mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe, pkt 2 lit. d, lub
5)
kosztów, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe, pkt 2 lit. e, lub
6)
wartości spłaconych kredytów bankowych, o których mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe, pkt 2 lit. f.
2.
Suma dotacji oraz środków, o których mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe, ust. 2, udzielonych podmiotom tworzącym nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 203 przepisy dostosowujące i przejściowe,
Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje dotację celową podmiotowi tworzącemu, który spełnił warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy.
Dotację albo środki, o których mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przeznacza się na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, odsetek od nich lub pokrycie kosztów przekształcenia, w tym kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ust. 1 i 2.
Dotacja niewykorzystana albo niewłaściwie wykorzystana podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
W budżecie państwa na dotacje i środki finansowe, o których mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przeznacza się łącznie kwotę 1.400 mln zł.
1.
(uchylony)
2.
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru. Wnioski w tej sprawie są wolne od opłat.
3.
Kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rady społeczne tych zakładów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kierownikami podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami i radami społecznymi tych podmiotów.
3a.
Do kierowników, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów art. 49 konkursy na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, chyba że podmiot tworzący postanowi inaczej.
4.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania:
1)
w sprawie wpisania, wykreślenia i zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają umorzeniu z mocy prawa;
2)
w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
w sprawie czasowego zaprzestania działalności są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;
4)
prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej są prowadzone na dotychczasowych zasadach.
5.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
6.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczna decyzja administracyjna została wydana na rzecz zakładu opieki zdrowotnej będącego jednostką organizacyjną osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, z mocy prawa decyzja ta staje się decyzją administracyjną wydaną na rzecz podmiotu leczniczego, którego jednostką był dotychczasowy zakład opieki zdrowotnej.
Orzeczenia: 2
Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.
Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1-4, do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
1.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 r.
2.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.
4.
Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.
Orzeczenia: 2
1.
Organy prowadzące dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2011 r.
2.
Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalność do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
1.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zachowują dotychczasowe uprawnienia bez konieczności odbycia specjalizacji.
2.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęły specjalizację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1, kontynuują ją na podstawie dotychczasowych przepisów.
3.
W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być rozpoczynane nowe specjalizacje mające na celu uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1.
1.
Pracownicy zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej stają się pracownikami odpowiednich podmiotów leczniczych.
2.
Strony umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z ordynatorami - kierownikami klinik oraz ordynatorami oddziałów klinicznych dostosują łączące ich stosunki prawne do przepisów niniejszej ustawy w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Członkowie rad nadzorczych pierwszej kadencji w spółkach, o których mowa w art. 41 uchwały podmiotu leczniczego działającego w formie spółki kapitałowej, powoływanie członków rady nadzorczej ust. 2, którzy nie złożyli egzaminu, o którym mowa w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, są obowiązani do złożenia tego egzaminu w terminie 6 miesięcy od dnia powołania, chyba że zostali zwolnieni z obowiązku złożenia tego egzaminu zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji.
Umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1, realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność po tym dniu przez okres, na jaki zostały zawarte.
1.
Przepisy art. 4 podmioty lecznicze ust. 3 pkt 1, art 17-19, art. 100 wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 4, art. 101 wniosek lekarza o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 3 i art. 102 wniosek pielęgniarki o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 3, w zakresie w jakim dotyczą umowy, o której mowa w art. 25 obowiązek zawarcia i zakres umowy ubezpieczenia, stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.
2.
Jeżeli umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 148 kryteria wyboru ofert w postępowaniu o udzielanie świadczeń, ustawy, o której mowa w art. 172 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , oraz ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały uprawnienia na podstawie art. 2 wypadek i choroba zawodowa uprawniające do świadczeń ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. poz. 1674, z późn. zm.), zachowują te uprawnienia również po tym dniu.
1.
W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):
1)
radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2)
fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów
- w zakresie określonym w ust. 2, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2.
Czas pracy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w:
1)
komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych, lub
b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub
c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością, o której mowa w lit. a i b;
2)
komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów;
3)
komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) przygotowywanie preparatów lub
b) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych;
4)
komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) wykonywanie sekcji zwłok lub
b) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.
Do rozliczania środków z dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2002 r. poz. 1209) oraz umorzenia i zwrotu tych środków stosuje się przepisy dotychczasowe.
Obowiązek podmiotu tworzącego dotyczący zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeżeli ujemny wynik finansowy tego zakładu nie może być pokryty w sposób określony w art. 59 pokrywanie straty netto przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestr:
1)
zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1,
2)
indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich,
3)
indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
- stają się rejestrem.
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, stają się wpisami w rejestrze.
3.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.
4.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organem prowadzącym rejestr właściwym dla dotychczasowych zakładów opieki zdrowotnej, dla których właściwym organem był minister właściwy do spraw zdrowia, jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia przekaże właściwym wojewodom nieodpłatnie, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wszelką dokumentację związaną z prowadzeniem tego rejestru.
6.
Jednostka, o której mowa w art. 106 prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 2:
1)
dostosuje system teleinformatyczny obsługujący rejestr zakładów opieki zdrowotnej do wymagań przewidzianych dla rejestru, określonych w ustawie;
2)
wyposaży podmioty prowadzące dotychczas rejestry indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz pielęgniarek i położnych w system teleinformatyczny obsługujący rejestr.
7.
W dotychczasowym siedmiocyfrowym numerze księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 4:
1)
dwie pierwsze cyfry "99" zastępuje identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu leczniczego;
2)
trzecią cyfrę "0" zastępuje się cyfrą "9".
1.
Ilekroć przepisy odrębne nakładają obowiązek na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego.
2.
Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.
1.
Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 4, art. 21a ust. 2 i art. 66 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ust. 5, art. 36 identyfikatory i znaki identyfikacyjne personelu szpitalnego i pacjentów ust. 6, art. 50 normy zatrudnienia pielęgniarek przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą ust. 2 i art. 122 zasady przeprowadzania kontroli ust. 6 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
2.
Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1, zachowuje moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Zachowany w mocy akt wykonawczy, o którym mowa w ust. 2, może być zmieniony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 220 utrata mocy ustaw pkt 1.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.);
2)
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2002 r. poz. 1209).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 17 wymogi wobec podmiotu leczniczego ust. 2 i 3, art. 25 obowiązek zawarcia i zakres umowy ubezpieczenia, art. 88 wynagrodzenie pracowników podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej ust. 3, art. 106 prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pkt 6 oraz art. 172 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pkt 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 01.06.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 654]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...