• Ustawa o działalności lob...
  16.07.2024

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2017.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
Orzeczenia: 1
1.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
2.
W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
3.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Orzeczenia: 1

Rozdział 2. Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

1.
Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, zwany dalej „wykazem”, obejmujący:
1)
projekty założeń projektów ustaw;
2)
projekty ustaw;
3)
projekty rozporządzeń Rady Ministrów.
2.
Wykaz zawiera w szczególności:
1)
zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;
2)
wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;
3)
wskazanie organu odpowiedzialnego za opraco­wanie projektu;
4)
imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu;
5)
wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie Ministrów;
6)
informację o rezygnacji z prac nad projektem, z uwzględnieniem przy­czyny tej rezygnacji – w przypadku rezygnacji z prac nad projektem.
3.
Wykaz podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
1.
Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może określić termin planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu objętego wykazem.
2.
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, raz na 6 miesięcy roku kalendarzowego, wykaz w zakresie projektów ustaw, co do których określono planowany termin ich przyjęcia przez Radę Ministrów.
1.
Prezes Rady Ministrów i ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
2.
W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania rozporządzenia. Przepisy art. 3 wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów i art. 4 wykazy prac legislacyjnych nad rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów i ministrów, albo – w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów – z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.
1.
Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów i art. 4 wykazy prac legislacyjnych nad rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów i ministrów, albo – w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów – z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do organu odpowiedzialnego za:
1)
przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;
2)
opracowanie projektu rozporządzenia.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.
4.
Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zgłoszeniu:
1)
imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia;
2)
jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby;
3)
jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
4)
interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
5.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
2)
w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.
5a.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6.
Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za:
1)
przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;
2)
opracowanie projektu rozporządzenia.
7.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,
2)
wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
– kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.
1.
Po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu może zostać przeprowadzone, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.
2.
Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, może, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu.
1.
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia może przeprowadzić wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.
2.
Informacja o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego.
3.
Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w ust. 1, ma każdy podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego.
4.
Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, podmiot uprawniony do jego organizacji może:
1)
zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publicznego;
2)
odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny odwołania.
5.
Podmiot organizujący wysłuchanie publiczne w szczególności:
1)
kieruje przebiegiem wysłuchania publicznego;
2)
zapewnia niezakłócony przebieg wysłuchania publicznego;
3)
udziela głosu uczestnikom wysłuchania publicznego.
6.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń i sposób dokumentowania jego przebiegu, mając na uwadze zapewnienie identyfikacji osób uczestniczących w wysłuchaniu publicznym, swobody prezentacji racji i argumentów uczestników wysłuchania publicznego oraz sprawnego przebiegu wysłuchania.

Rozdział 3. Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej

1.
Tworzy się rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwany dalej "rejestrem".
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579).
3.
Rejestr zawiera następujące dane:
1)
firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej zawodową działalność lobbingową;
2)
w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową – numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer posiadają, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
4.
Rejestr jest jawny.
5.
Informacje zawarte w rejestrze podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem adresów osób fizycznych.
1.
Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu i podaje się w nim:
1)
firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej zawodową działalność lobbingową;
2)
w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową – numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer posiadają, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię;
2)
kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.
4.
W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, braków formalnych, organ prowadzący rejestr wzywa podmiot dokonujący zgłoszenia do usunięcia braków.
5.
W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub nieusunięcia, w terminie 7 dni, pomimo wezwania organu prowadzącego rejestr, braków formalnych zgłoszenia, organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa dokonania wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6.
Wpis do rejestru jest odpłatny. Opłatę za wpis do rejestru uiszcza się, dokonując zgłoszenia. Opłata nie może przekroczyć 100 zł.
7.
Podmioty wpisane do rejestru mają obowiązek zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
8.
Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru zaświadczenie o wpisie do rejestru.
9.
Organ prowadzący rejestr na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru wykreśla ten podmiot z rejestru.
10.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze i ich aktualizacji, w tym wzór formularza zgłoszenia,
2)
(uchylony)
3)
wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru,
4)
wysokość opłaty za wpis do rejestru, ustalonej na poziomie niestanowiącym ograniczenia w zgłaszaniu zawodowej działalności lobbingowej do rejestru
- kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru.
W przypadku wydania na podstawie art. 41 zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub działalności Kodeksu karnego lub art. 9 zakazy orzekane wobec podmiotu zbiorowego, podanie wyroku do publicznej wiadomości ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541), prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, organ prowadzący rejestr wykreśla z rejestru przedsiębiorcę albo osobę fizyczną, których dotyczy to orzeczenie. Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.
1.
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową ma prawo wykonywać tę działalność także w siedzibie urzędu obsługującego organ władzy publicznej.
2.
Kierownik urzędu, o którym mowa w ust. 1, zapewnia podmiotom wykonującym zawodową działalność lobbingową wpisanym do rejestru dostęp do kierowanego przez siebie urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana ta działalność.
3.
Zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu i Senatu określają odpowiednio regulamin Sejmu i regulamin Senatu.
Orzeczenia: 2
1.
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową jest obowiązany doręczyć organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługującego organ władzy publicznej, przed którym występuje, zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 11 wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, oraz oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje tę działalność.
2.
Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, przepis art. 7 zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, ust. 5a stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4. Kontrola zawodowej działalności lobbingowej

1.
Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.
2.
Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, każdy w zakresie swojego działania, określą szczegółowy sposób postępowania pracowników podległego urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.
Orzeczenia: 2
W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, właściwy organ władzy publicznej niezwłocznie informuje o tym na piśmie ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
1.
Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2)
wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3)
określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4)
określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Orzeczenia: 1

Rozdział 5. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

1.
Podmiot, który wykonuje czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości od 3 000 zł do 50 000 zł.
2.
Karę, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw administracji publicznej.
3.
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień wpływu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na określone rozstrzygnięcie organu władzy publicznej dotyczące stanowienia prawa oraz zakres i charakter podjętych przez ten podmiot czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
4.
Karę pieniężną można nakładać wielokrotnie, jeżeli czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej są kontynuowane bez wpisu do rejestru.
1.
Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art. 19 kara pieniężna za wykonywanie czynności wchodzących w zakres zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, stanowią dochód budżetu państwa.
2.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ministra właściwego do spraw administracji publicznej stała się ostateczna, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ.
3.
Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający.

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. poz. 2199, z 2004 r. poz. 1202 i poz. 2135 oraz z 2005 r. poz. 446) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. poz. 199 poz. 717, z póżn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1548, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Akt został ogłoszony 06.09.2005 r. - Dz.U.z 2005 r. poz. 1414]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...