• Art. 7. - Zgłoszenie zai...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 7. lobbing


Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia

1.
Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów i art. 4 wykazy prac legislacyjnych nad rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów i ministrów, albo – w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów – z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do organu odpowiedzialnego za:
1)
przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;
2)
opracowanie projektu rozporządzenia.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.
4.
Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zgłoszeniu:
1)
imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia;
2)
jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby;
3)
jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
4)
interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
5.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
2)
w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.
5a.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6.
Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za:
1)
przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;
2)
opracowanie projektu rozporządzenia.
7.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,
2)
wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
– kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.
Art. 7. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...