• Ustawa o działalności lob...
  19.07.2024

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2017.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Obserwuj akt

Rozdział 5. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

1.
Podmiot, który wykonuje czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości od 3 000 zł do 50 000 zł.
2.
Karę, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw administracji publicznej.
3.
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień wpływu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na określone rozstrzygnięcie organu władzy publicznej dotyczące stanowienia prawa oraz zakres i charakter podjętych przez ten podmiot czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
4.
Karę pieniężną można nakładać wielokrotnie, jeżeli czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej są kontynuowane bez wpisu do rejestru.
1.
Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art. 19 kara pieniężna za wykonywanie czynności wchodzących w zakres zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, stanowią dochód budżetu państwa.
2.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ministra właściwego do spraw administracji publicznej stała się ostateczna, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ.
3.
Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...