• Art. 14. - Wymogi oferty...
  02.02.2023

Art. 14. wolont.


Wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

1.
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach, o których mowa w art 11a–11c, zawiera w szczególności:
1)
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)
informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy, ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6)
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
1a.
Oferta realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a zlecenie realizacji zadania publicznego oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
2.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3.
Oferta wspólna wskazuje:
1)
jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.
4.
Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 umowa o wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego ust. 1.
Art. 14. Wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na real... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...