• Art. 19a. - Powierzenie ...
  23.05.2024

Art. 19a. wolont.


Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1.
Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1)
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2)
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2.
(uchylony)
3.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1)
w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)
w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)
na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
7.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
7a.
Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.
7b.
Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególności:
1)
zakres rzeczowy zadania publicznego;
2)
termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;
3)
szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
7c.
Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera:
1)
opis wykonania zadania;
2)
zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.
7d.
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.
8.
Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego.
Art. 19a. Powierzenie realizacji zadania publicznego z po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...