• Art. 2. - Katalog pojęć ...
  25.05.2024

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.571 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 2. wolont.


Katalog pojęć ustawowych

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 dotacje celowe ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 umowa jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
2)
"środkach publicznych" - rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy;
3)
wolontariuszu - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
4)
inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;
5)
operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, którym organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sferze, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych, w sposób, o którym mowa w art. 16a zlecenie realizacji zadania publicznego;
6)
realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, którym operator projektu zleca wykonanie projektu;
7)
projekcie – rozumie się przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych, realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym mowa w art. 16a zlecenie realizacji zadania publicznego;
8)
Narodowym Instytucie – rozumie się przez to Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2022 r. poz. 393, 830 i 2475);
9)
Dyrektorze Narodowego Instytutu – rozumie się przez to Dyrektora, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Art. 2. Katalog pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...