• Art. 27ab. - Fundusz Wsp...
  05.02.2023

Art. 27ab. wolont.


Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

1.
Tworzy się Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, zwany dalej "Funduszem" w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.
2.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Dyrektor Narodowego Instytutu, zwany dalej "dysponentem Funduszu".
3.
Dysponent Funduszu prowadzi szczegółową ewidencję środków finansowych przekazanych na rzecz Funduszu i wzywa organizacje, o których mowa w ust. 4, do przekazania środków na rzecz Funduszu.
4.
Przychodami Funduszu są:
1)
środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status organizacji pożytku publicznego;
2)
środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane niezgodnie z art. 27 prawo do przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego ust. 2 wraz z odsetkami;
3)
środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27aa przekazywanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 3, wraz z odsetkami;
4)
odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d przyjmowanie w zarządzanie wolnych środków państwowych funduszy celowych ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5.
Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
6.
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu, uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących wsparcia organizacji pożytku publicznego, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został utworzony.
Art. 27ab. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...