• Ustawa o działalności poż...
  04.03.2024

Rozdział 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych

1.
Organy administracji publicznej:
1)
wspierają w sferze, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2)
powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.
2.
Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art 11a–11c lub art. 19a powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
2a.
Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
2b.
Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:
1)
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ust. 3;
2)
powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 2a;
3)
wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 2 g;
4)
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 2h;
5)
zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
6)
unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a unieważnienie otwartego konkursu ofert.
3.
W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
4.
Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
5.
Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych.
6.
W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 1
W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), w kraju lub poza jego granicami organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43 prawo do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych , art. 47 obowiązki podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych , art. 151 umowa zlecająca realizację przez organizację pozarządową zadań dysponenta części budżetowej

oraz art. 221ust awy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
1.
Prezes Rady Ministrów może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w szczególności ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny. Przepisy art. 43 prawo do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych , art. 47 obowiązki podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych oraz art. 151 umowa zlecająca realizację przez organizację pozarządową zadań dysponenta części budżetowej

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.
3.
Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w odniesieniu do inwestycji o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu lub społeczności lokalnej lub dla ochrony obiektów o wyjątkowej wartości historycznej, kulturalnej lub artystycznej.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, o których mowa w art. 5 uprawnienie do wykonywania ratownictwa górskiego ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425 i 2705), podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147 i 2705), jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43 prawo do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych , art. 47 obowiązki podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych oraz art. 151ust awy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie art 11a–11c stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 1 i art 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego.
1.
Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
1)
opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
2)
szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1)
rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 powierzanie zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.
2.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1)
rodzaju zadania;
2)
wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3)
zasadach przyznawania dotacji;
4)
terminach i warunkach realizacji zadania;
5)
terminie składania ofert;
6)
trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
7)
zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
2a.
W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sposób określony w art. 16a zlecenie realizacji zadania publicznego, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania.
3.
Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1)
w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)
w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)
na stronie internetowej organu administracji publicznej.
4.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego.
5.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach, o których mowa w art 11a–11c, zawiera w szczególności:
1)
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)
informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy, ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6)
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
1a.
Oferta realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a zlecenie realizacji zadania publicznego oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
2.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3.
Oferta wspólna wskazuje:
1)
jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.
4.
Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 umowa o wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego ust. 1.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1)
ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3)
ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4)
w przypadku, o którym mowa w art. 5 współpraca organów administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)
uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
2a.
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2b.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.
2c.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.
2d.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust . 3, biorące udział w konkursie.
2da.
Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, jeżeli:
1)
żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)
wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 kryteria oceny ofert na realizację zadania publicznego ust. 2d lub art. 15ust . 2f.
2e.
Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2ea.
Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą w szczególności:
1)
uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;
2)
wydawać opinie.
2f.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) dotyczące wyłączenia pracownika.
2g.
W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
2h.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
1)
nazwę oferenta;
2)
nazwę zadania publicznego;
3)
wysokość przyznanych środków publicznych.
2i.
Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
2j.
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ust. 3.
3.
(uchylony)
4.
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3ust . 3.
Orzeczenia: 16 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 powierzanie zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 umowa zlecająca realizację przez organizację pozarządową zadań dysponenta części budżetowej

ust. 2 i art. 221 umowa jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.
1a.
Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca zadania realizowanego w sposób, o którym mowa w art. 16a zlecenie realizacji zadania publicznego, określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
4.
Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
5.
Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 obowiązek rachunkowego wyodrębniania form działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
7.
(uchylony)
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Operator projektu zleca realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów wybranym na zasadach i w trybie określonych w ofercie, o której mowa w art. 14 wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ust. 1 i 1a, oraz umowie, o której mowa w art. 16 umowa o wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego ust. 1 i 1a.
2.
Informację o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej.
3.
Realizatorzy projektów, przyjmując zlecenie realizacji projektu w trybie określonym w ust. 1, zobowiązują się do wykonania projektu w zakresie i na zasadach określonych w umowie z operatorem projektu, a operator projektu zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na realizację projektu.
4.
Przekazanie środków finansowych, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy operatorem projektu a realizatorem projektu.
Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1)
stopnia realizacji zadania;
2)
efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
3)
prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4)
prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
2.
Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3.
Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:
1)
szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;
2)
zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
3)
informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.
5.
Sprawozdanie sporządzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe informacje o realizatorach projektów oraz projektach realizowanych w ramach zleconych zadań, dotyczące:
1)
nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;
2)
zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;
3)
terminów realizacji projektów;
4)
wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;
5)
wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
1)
nie złożono żadnej oferty;
2)
żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ust. 2.
2.
Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ust. 3.
Porównania: 1
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory ofert, o których mowa w art. 14 wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ust. 1, 1a i 2,
2)
ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 umowa o wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego ust. 1, 1a i 6,
3)
wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18 sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego oraz biorąc pod uwagę liczbę oferentów, sposób i czas realizacji zadania publicznego, a także sposób jego rozliczenia.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 wymogi oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1)
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2)
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2.
(uchylony)
3.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1)
w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)
w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)
na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
7.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
7a.
Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.
7b.
Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególności:
1)
zakres rzeczowy zadania publicznego;
2)
termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;
3)
szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
7c.
Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera:
1)
opis wykonania zadania;
2)
zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.
7d.
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.
8.
Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...