• Ustawa o działalności poż...
  04.03.2024

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.571 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 2a. Inicjatywa lokalna

1.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1)
działalności, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2)
działalności, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
3)
edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 14;
4)
działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 17 i 19;
5)
ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 18;
6)
porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 20;
7)
rewitalizacji, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 32a.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Porównania: 1
1.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.
2.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Porównania: 1
Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.
Porównania: 1
Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
Porównania: 1
Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.
Porównania: 1
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...