• Ustawa o działalności poż...
  29.06.2022

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 29.06.2022

Dz.U.2022.0.1327 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 4. Nadzór

1.
Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art 8-10, art. 20 wymogi wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, art. 21 stosowanie przepisów ustawy wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz spółek i klubów sportowych, art. 23 sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego, art 24-27, art. 27aa przekazywanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, art. 27c promocja organizacji pożytku publicznego przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz art 42-48, sprawuje Przewodniczący Komitetu.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Organizacja pożytku publicznego podlega kontroli Przewodniczącego Komitetu w zakresie określonym w art. 28 nadzór na działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego ust. 1.
2.
Przewodniczący Komitetu może zarządzić kontrolę z urzędu, a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
3.
Przewodniczący Komitetu może powierzyć przeprowadzenie kontroli:
1)
wojewodzie;
2)
Dyrektorowi Narodowego Instytutu.
4.
Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie Przewodniczącego Komitetu określające kontrolowaną organizację pożytku publicznego i podstawę prawną do podjęcia kontroli. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o których mowa w ust. 3, pisemne upoważnienie wydaje ten organ.
Porównania: 1
1.
Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli, o której mowa w art. 29 kontrola organizacji nadzoru publicznego, wobec tej samej organizacji pożytku publicznego.
2.
Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 24 dni roboczych.
3.
Przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie.
4.
Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez organizację pożytku publicznego, można przeprowadzić powtórną kontrolę wobec tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 2.
1.
Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione do wstępu na teren nieruchomości lub jej części, na którym jest prowadzona działalność organizacji pożytku publicznego, oraz żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji, a także udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.
2.
Czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w obecności członka organu zarządzającego lub jego przedstawiciela albo pracownika kontrolowanej organizacji pożytku publicznego, a w razie nieobecności tych osób - w obecności przywołanego świadka.
Porównania: 1
1.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby przeprowadzające kontrolę i członek organu zarządzającego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub osoba przez niego upoważniona. Odmowa podpisu protokołu przez członka organu zarządzającego organizacji pożytku publicznego lub osobę przez niego upoważnioną wymaga podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisu protokół uznaje się za podpisany w dniu odmowy.
2.
Członek organu zarządzającego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub osoba przez niego upoważniona może, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, złożyć na piśmie wyjaśnienia albo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu.
3.
Osoby przeprowadzające kontrolę, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, przekazują na piśmie stanowisko członkowi organu zarządzającego kontrolowanej organizacji pożytku publicznego uprawnionemu do reprezentowania tej organizacji lub osobie przez niego upoważnionej w terminie 14 dni.
4.
Po zakończeniu kontroli, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 3, osoby przeprowadzające kontrolę sporządzają wystąpienie pokontrolne.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę stanu faktycznego wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, w tym opis ustalonych uchybień, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także termin usunięcia uchybień, nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Przewodniczący Komitetu, po zakończeniu postępowania kontrolnego, w terminie 14 dni, przekazuje organizacji pożytku publicznego wystąpienie pokontrolne. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli, organy, o których mowa w art. 29 kontrola organizacji nadzoru publicznego ust. 3, przekazują wystąpienie pokontrolne organizacji pożytku publicznego oraz Przewodniczącemu Komitetu.
2.
Dyrektor Narodowego Instytutu może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 2, lub o wykreślenie organizacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku:
1)
nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub uchylania się od poddania się kontroli przez organizację pożytku publicznego;
2)
rażącego naruszenia przepisów prawa stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29 kontrola organizacji nadzoru publicznego.
3.
Dyrektor Narodowego Instytutu występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku niespełniania wymogów, określonych odpowiednio w art. 20 wymogi wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz w art. 21 stosowanie przepisów ustawy wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz spółek i klubów sportowych, przez organizację pożytku publicznego, stwierdzonych w wyniku kontroli.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Dyrektor Narodowego Instytutu:
1)
w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23 sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego, w szczególności niezamieszczenia na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie sprawozdania finansowego i merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego, wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;
2)
w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 3.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach:
1)
prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar;
2)
nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.);
3)
prowadzenia:
a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek publicznych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116), bez zezwolenia,
b) podmiotu wykonującego działalność leczniczą bez uzyskania wymaganego wpisu do rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4)
posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub tytułem wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479), w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy;
5)
niewypełniania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6)
naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których mowa w art. 24 zwolnienie od podatków i opłat, szczególne warunki nabywania prawa użytkowania nieruchomości;
7)
niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego;
8)
posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3.
W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu, Dyrektor Narodowego Instytutu może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 3.
4.
Właściwe organy udzielają Dyrektorowi Narodowego Instytutu informacji o naruszeniach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te są przekazywane z urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń.
5.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Dyrektor Narodowego Instytutu, na podstawie przekazanej przez sąd lub organ administracji publicznej informacji o naruszeniu wymogów określonych w art. 20 wymogi wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uwzględniając konieczność zapewnienia jej sprawnego i skutecznego przebiegu.
Porównania: 1
1.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do nadzoru i kontroli wydatkowania środków publicznych stosuje się odpowiednio przepisy o finansach publicznych.
2.
Przepisy ust. 1, art. 28 nadzór na działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego i art. 30 uprawnienia kontrolujących, dokonywanie czynności kontrolnych-33b nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów dotyczących kontroli, a także uprawnień nadzorczych innych organów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...