• Ustawa o działalności poż...
  29.05.2024

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.571 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 4a. Organizacja i tryb działania Komitetu

1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Przewodniczący Komitetu;
2)
wiceprzewodniczący – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;
3)
członkowie:
a) ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na podstawie art. 33 rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188), reprezentowani przez sekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 3,
b) Dyrektor Narodowego Instytutu.
2.
Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów.
3.
W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister.
4.
W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów administracji rządowej.
5.
W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych zadaniami Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub wskazane przez poszczególnych członków Komitetu.
1.
Do zadań Komitetu należy:
1)
koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego;
2)
przygotowywanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania;
3)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2.
Do zadań Komitetu należy także:
1)
współpraca w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi;
2)
współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3)
przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
1.
Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu.
2.
Przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz tryb i harmonogram prac.
1.
Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał na posiedzeniach.
2.
Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
3.
Uchwały w imieniu Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu.
4.
Projekty uchwał Komitetu mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
5.
Osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu, o których mowa w art. 34a skład Komitet do spraw Pożytku Publicznego ust. 4 i 5, nie przysługuje prawo głosowania nad uchwałami.
Szczegółowy sposób i tryb pracy Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu.
Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
1.
Obsługę Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.
Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.
4.
Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o realizacji planu, o którym mowa w art. 34f plan prac Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
1.
Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu.
2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;
2)
wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;
3)
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego;
4)
zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;
5)
wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
6)
tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów;
7)
(uchylony)
8)
organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, i organizowanie postępowania w celu wyłonienia organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
3.
Kadencja Rady trwa 3 lata.
4.
Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:
1)
przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2)
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
3)
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
1a.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 stanowią co najmniej połowę składu Rady.
2.
Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących:
1)
organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, następuje spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, następuje spośród osób zgłoszonych przez te organy i kierowników takich jednostek;
3)
jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3.
Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego członka;
3)
w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4)
jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
Porównania: 1
Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady.
Porównania: 1
Rada może:
1)
powoływać ekspertów;
2)
zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
3)
zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.
Porównania: 1
1.
Koszty funkcjonowania Rady związane z obsługą, przeprowadzaniem badań i opracowywaniem ekspertyz, a także z uczestnictwem w jej posiedzeniach członków Rady, ekspertów i osób, o których mowa w art. 38 uprawnienia Rady Działalności Pożytku Publicznego pkt 2, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.
Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 Kodeksu pracy.
3.
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem Rady od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, które będzie wypłacone po otrzymaniu od pracodawcy noty księgowej obciążającej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Porównania: 1
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.
Porównania: 1
Rada przedstawia Przewodniczącemu Komitetu, na koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.
Porównania: 1
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu.
2.
Do zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem należy w szczególności:
1)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
2)
wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
3)
inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
5)
wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.
3.
Kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem trwa 2 lata.
4.
Termin wyrażenia przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
1.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z nie mniej niż 20 członków, w tym z:
1)
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka;
3)
przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów;
4)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
6)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;
7)
przedstawicieli Przewodniczącego Komitetu;
8)
przedstawiciela Rady;
9)
przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego;
10)
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
11)
przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b młodzieżowa rada gminy ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e młodzieżowa rada powiatu ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), przedstawicieli młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b młodzieżowy sejmik województwa ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094);
12)
przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).
2.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 oraz młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowią co najmniej połowę składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
3.
Przewodniczący Komitetu powołuje i odwołuje członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem:
1)
wskazanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Rady Ministrów;
2)
reprezentujących organy administracji publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, spośród osób zgłoszonych przez te organy;
3)
reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4)
reprezentujących Radę, spośród osób przez nią zgłoszonych;
5)
reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
6)
reprezentujących młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów, młodzieżowe sejmiki województw, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, 3 młodzieżowych rad powiatów lub 3 młodzieżowych sejmików województw;
7)
reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, którego jest przedstawicielem;
3)
w przypadku skazania członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
4)
jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz jej członków stosuje się przepisy art 37–39, art. 40a sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego i art. 41 obsługa administracyjno-biurowa Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, organizację i tryb działania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 niereprezentowanych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na jej członków oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.
1.
Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej "Radą Wojewódzką".
1a.
W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 90 zaskarżanie przepisu aktu prawa miejscowego i art. 91 zaskarżenie do sądu administarcyjnego w razie nie wykonywania przez organ samorządu czynności nakazanych prawem ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
2.
Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności:
1)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych;
3)
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
4)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
5)
wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
6)
organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, i organizowanie postępowania w celu wyłonienia organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
2a.
Rada Wojewódzka, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa w uchwale sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2.
3.
Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
4.
Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata.
Porównania: 1
1.
Rada Wojewódzka składa się z:
1)
przedstawiciela wojewody;
2)
przedstawicieli marszałka województwa;
3)
przedstawicieli sejmiku województwa;
4)
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa.
2.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.
3.
Członków Rady Wojewódzkiej powołuje i odwołuje marszałek województwa, z tym że powołanie członków Rady Wojewódzkiej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.
4.
Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków Rady Wojewódzkiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji i podmiotów, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Wojewódzkiej.
5.
Marszałek województwa odwołuje członka Rady Wojewódzkiej przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;
3)
w przypadku skazania członka Rady Wojewódzkiej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4)
jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady Wojewódzkiej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Wojewódzkiej.
6.
Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, organizację i tryb działania Rady Wojewódzkiej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Wojewódzkiej.
7.
Zarząd województwa pokrywa koszty przejazdów członków Rady Wojewódzkiej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań Rady Wojewódzkiej.
Porównania: 1
1.
Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach.
2.
Uchwały Rady Wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej.
Porównania: 1
Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38 uprawnienia Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Porównania: 1
1.
Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio "Radą Powiatową" lub "Radą Gminną".
1a.
W przypadku nieutworzenia Rady Powiatowej lub Rady Gminnej w terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 101 zaskarżanie uchwały lub zarządzenia organu gminy i art. 101a skarga na niewykonywanie przez organ gminy czynności nakazanych prawem ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2.
(uchylony)
3.
Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 3 lata.
Porównania: 1
Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:
1)
przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;
2)
przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy;
3)
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.
Porównania: 1
1.
Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.
2.
Organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy odwołuje członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f skład Powiatowej lub Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3, jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot;
3)
w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4)
w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Powiatowej lub Rady Gminnej.
Porównania: 1
 Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.
Porównania: 1
1.
Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:
1)
opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2)
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
3)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
4)
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
5)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
1a.
Rada Powiatowa lub Rada Gminna, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
2.
Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Porównania: 1
Do Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38 uprawnienia Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wojewoda może ustanowić pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Przepisu art. 18 pełnomocnik wojewody, zespoły doradcze ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) nie stosuje się.
Do zadań pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego należy:
1)
monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b program współpracy organu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ust. 1;
2)
koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...