• Ustawa o działalności poż...
  29.06.2022

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 29.06.2022

Dz.U.2022.0.1327 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 4a. Organizacja i tryb działania Komitetu

1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Przewodniczący Komitetu;
2)
wiceprzewodniczący – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;
3)
członkowie:
a) ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na podstawie art. 33 rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188), reprezentowani przez sekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 3,
b) Dyrektor Narodowego Instytutu.
2.
Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów.
3.
W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister.
4.
W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów administracji rządowej.
5.
W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych zadaniami Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub wskazane przez poszczególnych członków Komitetu.
1.
Do zadań Komitetu należy:
1)
koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego;
2)
przygotowywanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania;
3)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2.
Do zadań Komitetu należy także:
1)
współpraca w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi;
2)
współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3)
przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
1.
Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu.
2.
Przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz tryb i harmonogram prac.
1.
Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał na posiedzeniach.
2.
Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
3.
Uchwały w imieniu Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu.
4.
Projekty uchwał Komitetu mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
5.
Osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu, o których mowa w art. 34a skład Komitet do spraw Pożytku Publicznego ust. 4 i 5, nie przysługuje prawo głosowania nad uchwałami.
Szczegółowy sposób i tryb pracy Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu.
Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
1.
Obsługę Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.
Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.
4.
Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o realizacji planu, o którym mowa w art. 34f plan prac Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
1.
Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu.
2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;
2)
wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;
3)
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego;
4)
zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;
5)
wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
6)
tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów;
7)
(uchylony)
8)
organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, i organizowanie postępowania w celu wyłonienia organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
3.
Kadencja Rady trwa 3 lata.
4.
Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:
1)
przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2)
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
3)
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.
1a.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 stanowią co najmniej połowę składu Rady.
2.
Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących:
1)
organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, następuje spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
2)
organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, następuje spośród osób zgłoszonych przez te organy i kierowników takich jednostek;
3)
jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3.
Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego członka;
3)
w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4)
jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
Porównania: 1
Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady.
Porównania: 1
Rada może:
1)
powoływać ekspertów;
2)
zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
3)
zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.
Porównania: 1
1.
Koszty funkcjonowania Rady związane z obsługą, przeprowadzaniem badań i opracowywaniem ekspertyz, a także z uczestnictwem w jej posiedzeniach członków Rady, ekspertów i osób, o których mowa w art. 38 uprawnienia Rady Działalności Pożytku Publicznego pkt 2, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.
Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 Kodeksu pracy.
3.
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem Rady od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, które będzie wypłacone po otrzymaniu od pracodawcy noty księgowej obciążającej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Porównania: 1
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.
Porównania: 1
Rada przedstawia Przewodniczącemu Komitetu, na koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.
Porównania: 1
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu.
2.
Do zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem należy w szczególności:
1)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
2)
wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
3)
inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
5)
wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.
3.
Kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem trwa 2 lata.
4.
Termin wyrażenia przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
1.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z nie mniej niż 20 członków, w tym z:
1)
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka;
3)
przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów;
4)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
6)
przedstawiciela ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;
7)
przedstawicieli Przewodniczącego Komitetu;
8)
przedstawiciela Rady;
9)
przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego;
10)
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
11)
przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b młodzieżowa rada gminy ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e młodzieżowa rada powiatu ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), przedstawicieli młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b młodzieżowy sejmik województwa ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. zz 2022 r. poz. 547 i 583);
12)
przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).
2.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 oraz młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowią co najmniej połowę składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
3.
Przewodniczący Komitetu powołuje i odwołuje członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem:
1)
wskazanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Rady Ministrów;
2)
reprezentujących organy administracji publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, spośród osób zgłoszonych przez te organy;
3)
reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4)
reprezentujących Radę, spośród osób przez nią zgłoszonych;
5)
reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3;
6)
reprezentujących młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów, młodzieżowe sejmiki województw, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, 3 młodzieżowych rad powiatów lub 3 młodzieżowych sejmików województw;
7)
reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, którego jest przedstawicielem;
3)
w przypadku skazania członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
4)
jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz jej członków stosuje się przepisy art 37–39, art. 40a sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego i art. 41 obsługa administracyjno-biurowa Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, organizację i tryb działania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 niereprezentowanych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na jej członków oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...