• Ustawa o działalności poż...
  04.03.2024

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.571 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 7. Pełnomocnicy wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Wojewoda może ustanowić pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Przepisu art. 18 pełnomocnik wojewody, zespoły doradcze ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) nie stosuje się.
Do zadań pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego należy:
1)
monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b program współpracy organu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ust. 1;
2)
koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...