• Ustawa o emeryturach i re...
  28.05.2024

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1251 t.j. - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie

1.
Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie.
2.
Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego informację o przyznanych w roku poprzedzającym emeryturach i rentach na podstawie ust. 1.
Orzeczenia: 132 Porównania: 1
1.
Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.
1a.
Przepisy art. 24a przyznanie emerytury z urzędu i art. 27a emerytura zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy stosuje się odpowiednio do rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w trybie określonym w ust. 1.
2.
Przepis art. 82 emerytura lub renta przyznana przez premiera ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 1047 Porównania: 1
Świadczenia, o których mowa w art. 82 emerytura lub renta przyznana przez premiera i art. 83 świadczenia przyznane przez Prezesa Zakładu, finansowane są z budżetu państwa.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...