• Ustawa o emeryturach kapi...
  28.05.2024

Ustawa o emeryturach kapitałowych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2018.0.926 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa:
1)
rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), zwanych dalej "emeryturami kapitałowymi";
2)
zasady nabywania prawa do emerytur kapitałowych;
3)
zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych;
4)
zasady ustalania wysokości i wypłaty emerytur kapitałowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W zakresie ustalania wysokości emerytur kapitałowych ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan zdrowia, stan cywilny oraz stan rodzinny.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - emeryturę, do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił prawo na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357);
2)
(uchylony)
3)
fundusz emerytalny – fundusz, o którym mowa w art. 55 fundusze w FUS ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 pojęcie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4a)
członek otwartego funduszu emerytalnego – osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138) lub której środki są ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę fizyczną, której środki zgromadzone na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym zostały przekazane z tego funduszu na subkonto, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
5)
kwota dodatku pielęgnacyjnego - kwotę, o której mowa w art. 75 dodatek pielęgnacyjny ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
6)
(uchylony)
7)
renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie odrębnych przepisów.
8)
(uchylony)
9)
(uchylony)
10)
(uchylony)
Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
Emerytury kapitałowe przysługują osobom mającym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do emerytur kapitałowych stosuje się odpowiednio:
1)
art. 2a zasada równego traktowania, art. 80 obowiązki ubezpieczonych pkt 1-4, art. 81 wyłączenie stosowania przepisu pkt 1, art. 82 przesłanki wstrzymania wypłaty świadczenia na skutek utrudniania wyjaśnienia, art. 83 decyzje Zakładu w sprawach indywidualnych, art. 83b postanowienia uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego a decyzje Zakładu, art. 84 zwrot nienależnie pobranych świadczeń ust. 1, 4-8e i 11 oraz art. 85 odsetki w razie zwłoki Zakładu w przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2)
art. 100 powstanie prawa do świadczeń, art. 101 ustanie prawa do świadczeń, art. 103a zawieszenie prawa do emerytury, art. 114 nowe dowody mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość, art. 115 właściwość organów w sprawach wydawania decyzji w sprawach świadczeń oraz wypłat świadczeń, art. 116 wszczęcie postępowania ust. 1b, 1c, 1d i 2, art. 118 decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, art. 121 opłaty za wyciągi i dokumenty, art. 122 obowiązki organów administracji rządowej, samorządowej i pracodawców ust. 1, art. 124 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, art 128-130, art. 132 wypłata świadczenia uprawnionemu zamieszkałemu za granicą, art 133-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...