• Ustawa o europejskich rad...
  20.04.2024

Ustawa o europejskich radach zakładowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2019.0.1832 t.j. - Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych

Obserwuj akt

Rozdział 8. Przepisy karne

Kto, będąc członkiem zarządu centralnego lub zarządu innego szczebla w obrębie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym albo przedstawicielem w państwie członkowskim, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 pkt 2, lub osobą działającą w jego imieniu:
1)
uniemożliwia utworzenie lub utrudnia działanie specjalnego zespołu negocjacyjnego, europejskiej rady zakładowej lub informowanie pracowników i konsultacje z pracownikami prowadzone w trybie określonym porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 porozumienie o sposobie informowania pracowników i konsultacji z pracownikami zamiast ustanowienia europejskiej rady zakładowej,
2)
dyskryminuje członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, członka europejskiej rady zakładowej lub przedstawiciela reprezentującego pracowników zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie art. 18 porozumienie o sposobie informowania pracowników i konsultacji z pracownikami zamiast ustanowienia europejskiej rady zakładowej w związku z pełnioną przez niego funkcją,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Postępowanie w sprawach określonych w art. 39 odpowiedzialność karna członka zarządu naruszenie przepisów ustawy, toczy się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W tych sprawach oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...