• Ustawa o ewidencji ludnoś...
  26.03.2023

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 26.03.2023

Dz.U.2022.0.1191 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa:
1)
zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności i w rejestrach mieszkańców;
3)
zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
4)
zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców;
5)
zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz rejestrów, o których mowa w pkt 2.
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych.
Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
1.
Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy.
2.
Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
4.
Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega na:
1)
przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:
a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,
b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;
2)
kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.
5.
Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców

1.
Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców, prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2.
Utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru PESEL;
2)
zapewnia integralność danych w rejestrze PESEL;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr PESEL jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr PESEL jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru PESEL;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze PESEL.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych z rozwojem rejestru PESEL oraz zapewnieniem poprawności danych w tym rejestrze.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL organom, o których mowa w ust. 7, z wyłączeniem konsulów.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do rejestru PESEL.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
7.
W celu realizacji zadań określonych w ustawie organ gminy, kierownik urzędu stanu cywilnego, organy paszportowe, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają dostęp do rejestru.
1.
Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem gminy”.
2.
Utrzymanie i rozwój rejestru mieszkańców zapewnia organ właściwy do jego prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania wskazane w art. 6 rejestr PESEL ust. 2.
1.
W rejestrze PESEL gromadzone są dane:
1)
obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
3)
cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4)
(uchylony)
2.
W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
3.
W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.
W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
3)
imiona i nazwiska rodowe rodziców;
3a)
numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
4)
data urodzenia;
5)
miejsce urodzenia;
6)
kraj urodzenia;
7)
stan cywilny;
8)
oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
9)
płeć;
10)
numer PESEL;
11)
obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
12)
imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
13)
data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
14)
adres i data zameldowania na pobyt stały;
15)
kraj miejsca zamieszkania;
16)
kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
17)
data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
18)
adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
19)
data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
20)
data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
20a)
przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
21)
data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
22)
seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
23)
seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
24)
seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684 i 830), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby;
24a)
status cudzoziemca oznaczony jako:
a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b,
d) UKR – w przypadku osoby, której nadano numer PESEL na podstawie art. 4 uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
25)
(uchylony)
26)
data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.
1.
W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane wymienione w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–3, 4–23 i 26, a dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 3a – o ile są dostępne.
2.
W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–3, 4–11, 15 i 23, a dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 3a, 12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.
3.
W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 3, gromadzi się dane wymienione w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1, 4, 6, 9–11, 14–17, 24 i 24a, a dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 3, 3a, 5, 7, 8, 12, 13, 18–21 i 26 – o ile są dostępne.
4.
W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1, 4, 6, 9–11, 15, 23–24a, a dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 2–3a, 5, 7, 8, 12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.
1.
Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1-11, 13-15, 18 i 26;
2)
kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1, 7, 12, 13 i 26;
3)
kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu i dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 7, 13, 17, 19 i 26;
3a)
kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego – w zakresie zmiany danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 7, 13 i 26;
4)
kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1 i 2;
5)
organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 14-21;
6)
wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją właściwością - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 11;
7)
organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 22;
8)
organy właściwe do wydania paszportu - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 23;
9)
organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1, 3–7, 9–21, 24, 24a i 26;
10)
organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 2 - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1-13, 15 i 22-24.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6-8, mogą przekazywać dane do rejestru PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu cywilnego.
3.
Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów centralnych, o których mowa w ust. 2.
4.
Organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonują rejestracji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.
5.
W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 organ przekazuje dane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.
6.
Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców, należy podać datę zmiany danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 22 i 23 oraz danych zmienianych w związku z procedurą przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa męża matki.
6a.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
7.
Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej –również inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
1.
Organy, o których mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1, z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
2.
W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1, stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność, a jeżeli nie jest właściwy do jej usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności.
2a.
W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu organowi posiadane dokumenty stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie.
2b.
Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu danych nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych.
2c.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji – jeżeli korespondencja ma być prowadzona drogą pocztową, oraz uzasadnienie.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4.
O sposobie załatwienia sprawy organ, który usunął niezgodność, zawiadamia osobę, której dane były, na jej wniosek, sprawdzane - na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby.
1.
Dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 6, 16, 20–21 i 24a, są gromadzone na podstawie oświadczenia osoby, której dotyczą, złożonego przed organem gminy właściwym do zameldowania na pobyt stały lub do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, a w przypadku danych, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 24a, tylko wtedy, gdy nie wynikają one z innych dokumentów.
2.
Dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 6, dotyczące osób ubiegających się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie polskiego paszportu gromadzone są na podstawie oświadczeń tych osób złożonych przed konsulem.
3.
Dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 6, dotyczące osób urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje z urzędu.
Danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców nie usuwa się, z zastrzeżeniem art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 6 i 6a.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 decyzja w sprawie wymeldowania osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557), określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych;
2)
tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;
3)
tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, o których mowa w art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w przypadku ich stwierdzenia;
4)
sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi, o których mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 2.

Rozdział 3, Zasady i tryb nadawania numeru PESEL

1.
Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który stanowi numer PESEL.
2.
Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, przy czym:
1)
data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz dzień urodzenia;
2)
stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia:
a) liczby 80 - w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899,
b) liczby 0 - w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999,
c) liczby 20 - w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099;
3)
liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień, będące liczbami jednocyfrowymi, poprzedza się cyfrą "0", z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2;
4)
numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym "0") dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;
5)
jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego.
1.
Numer PESEL jest nadawany z urzędu.
2.
Osobie, o której mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek.
3.
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji.
4.
Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną.
1.
O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy – w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;
3)
organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 2;
3a)
organ wydający dowód osobisty – w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1;
4)
organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1-3.
2.
W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–9, 11–15 i 22–24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9 zakres danych gromadzonych wobec poszczególnych osób. Organy właściwe do wydania paszportu mogą weryfikować dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–9 oraz 12 i 13, w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 5 rejestr stanu cywilnego ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350).
1.
Wniosek o nadanie numeru PESEL osoba, o której mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 2, składa na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.
2.
Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–9, 11–13, 15 i 22–24a, z uwzględnieniem art. 9 zakres danych gromadzonych wobec poszczególnych osób i art. 12 dane gromadzone na podstawie oświadczeń.
3.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4.
W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1 przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–9, 11–13, 15 i 22–24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9 zakres danych gromadzonych wobec poszczególnych osób i art. 12 dane gromadzone na podstawie oświadczeń.
1.
Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:
1)
sprostowania daty urodzenia;
2)
zmiany płci;
3)
nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.
2.
Przepisy art. 16 nadawanie numeru PESEL ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3.
Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
Organy, o których mowa w art. 19 zmiana numeru PESEL ust. 3, niezwłocznie przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane niezbędne do zmiany numeru PESEL ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
1.
Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
1.
Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie.
2.
Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz ograniczony zakres danych cudzoziemców gromadzonych w rejestrze PESEL, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o nadanie numeru PESEL;
2)
formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór powiadomienia;
3)
tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia;
4)
sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 numer PESEL i jego elementy ust. 2.

Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

1.
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
2.
Obowiązek meldunkowy polega na:
1)
zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2)
wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3)
zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36 obowiązek zgłoszenia wyjazdu i powrotu zza za granicy.
3.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 pełnomocnik strony § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5.
(uchylony)
6.
W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, obowiązek meldunkowy:
1)
polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
2)
polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej.
7.
Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których mowa w ust. 6, następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców.
1.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
3.
Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
1.
Adres określa się przez podanie:
1)
w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;
2)
w pozostałych gminach - nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
2.
Adres, o którym mowa w ust. 1, w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców uzupełnia się o identyfikatory krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”.
1.
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
1.
Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci:
1)
papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2)
elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 warunki wystawiania dowodów otrzymania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569).
2.
Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
2a.
Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
2b.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
2c.
Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w postaci, o której mowa w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
2d.
W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, w szczególności dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
2e. Obywatel polski może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2f.
Zameldowania przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2e, może dokonać obywatel polski, który jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, w którym dokonuje zameldowania, ujawnionym w księdze wieczystej, po podaniu numeru księgi wieczystej. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.
2g.
Jedno z rodziców może dokonać zameldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2e, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zameldowania.
2h.
Zameldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 2g, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zameldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
2i.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2h, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2j.
Potwierdzenie prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego do lokalu, o którym mowa w ust. 2f, następuje automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 25idx ¹ ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), po pozytywnej weryfikacji danych w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL osoby, która jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, a także danych dotyczących adresu nieruchomości i numeru księgi wieczystej z danymi zgromadzonymi w tym systemie.
2k.
Jeżeli nie jest możliwa weryfikacja, o której mowa w ust. 2j, zgłoszenie zameldowania jest realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
(Art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy w zakresie ust. 2e-2k wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
4.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
1.
W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony)
6)
kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
7)
adres nowego miejsca pobytu stałego;
8)
(uchylony)
9)
podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
10)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pojęcie ewidencji ludności pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
12)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2.
W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4)
kraj urodzenia;
5)
kraj miejsca zamieszkania;
6)
(uchylony)
7)
adres nowego miejsca pobytu czasowego;
8)
deklarowany okres pobytu;
9)
(uchylony)
10)
podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
11)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
12)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
13)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
3.
W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego składanym na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.
1.
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
1.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
2.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
3.
W zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się;
3)
oznaczenie organu wydającego zaświadczenie;
4)
adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.
4.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
5.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. Osobie dokonującej zameldowania przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 2e, umożliwia się jednocześnie pobranie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
7.
Zaświadczenia pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 2e, są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
8.
Zaświadczenia pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 2e, są nieodpłatne.
9.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
(Art. 32 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w zakresie ust. 6-9 wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
1.
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:
1)
papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2)
elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 warunki wystawiania dowodów otrzymania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
3.
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
4.
Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.
5.
Jedno z rodziców może dokonać wymeldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania.
6.
Wymeldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
7.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1.
W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
(uchylony)
5)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
6)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
7)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
8)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2.
W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres miejsca pobytu stałego;
5)
(uchylony)
6)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
7)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
8)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
9)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
3.
Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na podstawie formularza, o którym mowa w art. 30 dane w formularzu zgłoszenia pobytu stałego ust. 1 lub 2.
Organ gminy, o którym mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.
1.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2.
Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3.
Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:
1)
papierowej, w organie gminy, o którym mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 1, opatrzonym własnoręcznym podpisem, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2)
elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 warunki wystawiania dowodów otrzymania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
4.
Obywatel polski w terminie, o którym mowa w ust. 3, może dokonać zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5.
Jedno z rodziców może dokonać zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu.
6.
Zgłoszenie wyjazdu lub powrotu w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
7.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1.
W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
datę wyjazdu;
9)
kraj wyjazdu;
10)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
12)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2.
W formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
9)
adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;
10)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
11)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego,
2)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego,
3)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
4)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,
5)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
6)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
7)
wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
8)
wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
– uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sporządzania formularzy i zaświadczeń z wykorzystaniem aktualnych danych z rejestru PESEL.
2.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest wykonywany, uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

1.
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w art. 24 obowiązek meldunkowy obywateli polskich, art. 25 pojęcie pobytu stałego i pobytu czasowego ust. 1-3, art. 26 określanie adresu, art. 27 termin wykonania obowiązku meldunkowego ust. 2, art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz w art 30-39, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 termin wykonania obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca ust. 1-2a, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w art 24–26, art. 27 termin wykonania obowiązku meldunkowego ust. 2, art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz w art 30–39, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
1.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2.
Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2a.
Przepis ust. 2 stosuje się także do członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697).
3.
Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1-2a, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
4.
Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w ust. 1-2a okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
1.
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
2.
Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
1.
Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
1a.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), dokonując zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1 lit. e i f tej umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.
2.
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 termin wykonania obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 termin wykonania obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu albo ważną kartę pobytową, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3.
Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ust. 1 pkt 2 lub art. 206 potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
3a.
Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.
4.
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 termin wykonania obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 termin wykonania obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu lub ważną kartę pobytową, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców

1.
Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Wgląd następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
(Art. 45 prawo wglądu do rejestru PESEL osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL w zakresie ust. 1 w brzmieniu powyższym wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
1a. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje wglądu.
1b.
Wgląd do rejestru w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje wglądu, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
1c.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
(Art. 45 prawo wglądu do rejestru PESEL osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL w zakresie ust. 1a-1c wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2.
Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.
2a.
Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.
2b.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.
4. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie zaświadczenia następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5.
Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
6.
Osobie, o której mowa w ust. 4, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które pobiera zaświadczenie.
7.
Pobranie zaświadczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które pobiera zaświadczenie, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
8.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
9.
Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest nieodpłatne.
(Art. 45 prawo wglądu do rejestru PESEL osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL w zakresie ust. 4-9 wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
1.
Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa w ust. 1, opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
adres zameldowania na pobyt:
a) stały albo
b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.
Art. 45b utracił moc zostanie uchylony z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
3. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione z rejestru PESEL dane dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które pobiera informację.
4. Pobranie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które pobiera informację, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
6. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia sprawdzenie udostępnień, które miały miejsce w okresie, o którym mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 6a.
7. Pobranie informacji, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje faktu ujawnienia danych Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.

(Art. 45c pobranie informacji przez osobę, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie niniejszego przepisu określonym w ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.
1.
Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:
1)
organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2)
Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3)
komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
4)
(uchylony)
5)
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6)
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1)
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2)
jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3)
innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
4)
podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej;
5)
kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego lub kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 wpis do rejestru dostawców usług zaufania ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
2a.
O zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, występuje organ właściwy do udostępnienia danych, wyznaczając termin do udzielenia zgody, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Nieudzielenie zgody w wyznaczonym terminie skutkuje odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych.
3.
Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2, udostępniania się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane te są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
1a.
W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
1b.
W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot, o którym mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające posiadanie interesu prawnego, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
2.
Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
3.
Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów.
3a.
Organ, który otrzymał wniosek w postaci, o której mowa w ust. 1, skierowany przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych do korzystania z urządzeń teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.
4.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w art. 3 forma prowadzenia ewidencji, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
2.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.
3.
Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, aktualizują dane w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich uzyskaniu.
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oraz spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 i uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 2 pkt 1.
1a.
W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1–3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
2.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu.
2a.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane potwierdzające zgon.
2b.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 4 i 5, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane obejmujące numer PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe.
3.
Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem udostępniania danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.
1.
Dane z rejestru PESEL udostępnia:
1)
minister właściwy do spraw informatyzacji – za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 2;
2)
organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
2.
Dane z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
1.
W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej:
1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
2.
W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze weryfikacji, o których mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL, minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej:
1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 oraz w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 lub art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a.
3.
Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom ust. 1,
2)
wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1,
3)
wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 1,
4)
tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 3
– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych jednostkowych w rozumieniu art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom ust. 4, lub interesu faktycznego w uzyskaniu danych w drodze weryfikacji w przypadkach, o których mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a, oraz warunki, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL następuje:
1)
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 4, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych – nieodpłatnie;
2)
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1–3 – odpłatnie.
Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość, sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, a także za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 1, oraz sposób dokumentowania uiszczenia opłaty,
2)
sposób obliczania wysokości oraz sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 2, a także sposób dokumentowania uiszczenia opłaty
- uwzględniając, że wysokość opłaty powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu i zakresu udostępniania danych.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrolę podmiotów, które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji, w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 lub art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
2.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3.
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4.
Pracownik, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzając kontrolę, może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1)
okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2)
okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5.
Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 lub art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą teletransmisji danych, w drodze weryfikacji,
2)
wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
3)
wzór protokołu kontroli
– biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 i art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.

Rozdział 7. Przepisy karne

1.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 59 odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655).

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. poz. 275, poz. 672 i poz. 1017 i 1018): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1407): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 592, z 2008 r. poz. 1112 oraz z 2010 r. poz. 725): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1362, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. poz. 530 i poz. 1228): (zmiany pominięte).
1.
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:

 wzor


 w którym poszczególne symbole oznaczają:
F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,
Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.),
Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm.) i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach indywidualnych o:
1)
zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów meldunkowych - prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy;
2)
udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych - umarza się.
1.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 69 przepis przejściowy, zachowuje ważność.
2.
(uchylony)
1.
Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 przepis przejściowy, staje się numerem PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Dotychczasowy zbiór PESEL staje się rejestrem PESEL.
3.
Dotychczasowe gminne zbiory meldunkowe stają się odpowiednio rejestrami mieszkańców i rejestrami zamieszkania cudzoziemców.
1.
Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o zbiorze PESEL, zbiorze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Centralnej Bazie Danych RCI PESEL, centralnej ewidencji PESEL należy przez to rozumieć rejestr PESEL.
2.
Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o gminnych zbiorach meldunkowych, zbiorach meldunkowych, zbiorach danych stałych mieszkańców, należy przez to rozumieć rejestry mieszkańców.
Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 przepis przejściowy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem art. 62 zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.11.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 1427]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...