• Art. 11. - Sprawdzenia d...
  18.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 11. ewid.ludności


Sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

1.
Organy, o których mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1, z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
2.
W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1, stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność, a jeżeli nie jest właściwy do jej usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności.
2a.
W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 rejestracja danych w rejestrze PESEL ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu organowi posiadane dokumenty stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie.
2b.
Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu danych nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych.
2c.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji – jeżeli korespondencja ma być prowadzona drogą pocztową, oraz uzasadnienie.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 2a, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
4.
O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na jej wniosek, sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby.
Art. 11. Sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...