• Ustawa o ewidencji ludnoś...
  24.05.2022

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2022

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców

1.
Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.
2a.
Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.
2b.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.
1.
Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa w ust. 1, opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
adres zameldowania na pobyt:
a) stały albo
b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.
1.
Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:
1)
organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2)
Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3)
komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
4)
(uchylony)
5)
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6)
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1)
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2)
jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3)
innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
4)
podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej;
5)
kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego lub kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 wpis do rejestru dostawców usług zaufania ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
2a.
O zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, występuje organ właściwy do udostępnienia danych, wyznaczając termin do udzielenia zgody, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Nieudzielenie zgody w wyznaczonym terminie skutkuje odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych.
3.
Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2, udostępniania się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane te są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
1a.
W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
1b.
W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot, o którym mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające posiadanie interesu prawnego, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
2.
Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
3.
Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów.
3a.
Organ, który otrzymał wniosek w postaci, o której mowa w ust. 1, skierowany przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych do korzystania z urządzeń teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.
4.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w art. 3 forma prowadzenia ewidencji, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
2.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.
3.
Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, aktualizują dane w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich uzyskaniu.
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oraz spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 i uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 2 pkt 1.
1a.
W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1–3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
2.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu.
2a.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane potwierdzające zgon.
2b.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 4 i 5, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane obejmujące numer PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe.
3.
Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem udostępniania danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.
1.
Dane z rejestru PESEL udostępnia:
1)
minister właściwy do spraw informatyzacji – za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 2;
2)
organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
2.
Dane z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
1.
W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej:
1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
2.
W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze weryfikacji, o których mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL, minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej:
1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 oraz w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 lub art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a.
3.
Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom ust. 1,
2)
wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1,
3)
wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 1,
4)
tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 3
– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych jednostkowych w rozumieniu art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom ust. 4, lub interesu faktycznego w uzyskaniu danych w drodze weryfikacji w przypadkach, o których mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a, oraz warunki, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL następuje:
1)
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 4, oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych – nieodpłatnie;
2)
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1–3 – odpłatnie.
Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość, sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, a także za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 1, oraz sposób dokumentowania uiszczenia opłaty,
2)
sposób obliczania wysokości oraz sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 2, a także sposób dokumentowania uiszczenia opłaty
- uwzględniając, że wysokość opłaty powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu i zakresu udostępniania danych.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrolę podmiotów, które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji, w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 lub art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
2.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3.
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4.
Pracownik, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzając kontrolę, może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1)
okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2)
okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5.
Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 lub art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą teletransmisji danych, w drodze weryfikacji,
2)
wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
3)
wzór protokołu kontroli
– biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 i art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...