• Ustawa o ewidencji ludnoś...
  24.05.2022

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2022

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozdział 7. Przepisy karne

1.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.
Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 59 odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...