• Ustawa o ewidencji ludnoś...
  24.05.2022

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2022

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. poz. 275, poz. 672 i poz. 1017 i 1018): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 1407): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 592, z 2008 r. poz. 1112 oraz z 2010 r. poz. 725): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1362, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. poz. 530 i poz. 1228): (zmiany pominięte).
1.
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:

 wzor


 w którym poszczególne symbole oznaczają:
F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,
Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.),
Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...