• Ustawa o ewidencji ludnoś...
  24.05.2022

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2022

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm.) i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach indywidualnych o:
1)
zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów meldunkowych - prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy;
2)
udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych - umarza się.
1.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 69 przepis przejściowy, zachowuje ważność.
2.
(uchylony)
1.
Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 przepis przejściowy, staje się numerem PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Dotychczasowy zbiór PESEL staje się rejestrem PESEL.
3.
Dotychczasowe gminne zbiory meldunkowe stają się odpowiednio rejestrami mieszkańców i rejestrami zamieszkania cudzoziemców.
1.
Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o zbiorze PESEL, zbiorze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Centralnej Bazie Danych RCI PESEL, centralnej ewidencji PESEL należy przez to rozumieć rejestr PESEL.
2.
Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o gminnych zbiorach meldunkowych, zbiorach meldunkowych, zbiorach danych stałych mieszkańców, należy przez to rozumieć rejestry mieszkańców.
Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 69 przepis przejściowy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem art. 62 zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.11.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 1427]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...