• Art. 114. fin. publ. - Cz...
  18.04.2024

Art. 114. fin. publ.


Części budżetu państwa

1.
Budżet państwa składa się z części odpowiadających organom władzy publicznej, kontroli państwowej, sądom, trybunałom i innym organom wymienionym w art. 139 przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej, przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej
, ust. 2, administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu.
2.
W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się:
1)
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;
2)
rezerwę ogólną;
3)
rezerwy celowe;
4)
obsługę długu Skarbu Państwa;
5)
środki własne Unii Europejskiej;
6)
przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
7)
dochody, o których mowa w art. 111 dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa, pkt 16.
3.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego ministra, w budżecie państwa mogą być tworzone odrębne części dla:
1)
urzędów centralnych nadzorowanych przez ministra;
2)
państwowych jednostek organizacyjnych, które nie są organami władzy lub administracji rządowej;
3)
zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bieżącej kontroli dochodów lub wydatków.
4.
Częściami budżetu państwa dysponują dysponenci części budżetowych, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej.
5.
Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu państwa klasyfikuje się według zasad określonych w art. 39 klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz według części budżetowych, o których mowa w ust. 1-4.
6.
Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, klasyfikację części budżetowych oraz dysponentów części budżetowych dla części budżetowych, o których mowa w ust. 1-3, mając na celu zapewnienie przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.
Art. 114. Części budżetu państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...