• Art. 124. fin. publ. - Gr...
  17.04.2024

Art. 124. fin. publ.


Grupy wydatków budżetu państwa

1.
Wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące grupy wydatków:
1)
dotacje i subwencje;
2)
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
3)
wydatki bieżące jednostek budżetowych;
4)
wydatki majątkowe;
5)
wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa;
6)
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich;
7)
środki własne Unii Europejskiej.
2.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki budżetu państwa kierowane, na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę.
3.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:
1)
wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;
2)
zakupy towarów i usług;
3)
koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań;
4)
koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.
4.
Wydatki majątkowe obejmują:
1)
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
2)
wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.
5.
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami, a także koszty związane z emisją skarbowych papierów wartościowych.
Art. 124. Grupy wydatków budżetu państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...