• Art. 182. fin. publ. - Sp...
  24.04.2024

Art. 182. fin. publ.


Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej

1.
Wykonanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sejmu.
2.
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej oraz:
1)
sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, i innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
2)
zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
ocenę realizacji scenariusza makroekonomicznego;
4)
(uchylony)
5)
informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym.
3.
Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać:
1)
omówienie wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych;
2)
dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone według szczegółowości i układu ustawy budżetowej;
3)
przychody i koszty państwowych funduszy celowych;
4)
przychody i koszty agencji wykonawczych;
5)
przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej;
6)
przychody i koszty jednostek, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych pkt 14.
4.
Do sprawozdania dołącza się:
1)
omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;
2)
informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
3)
omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;
4)
informacje dotyczące otrzymanych i wydatkowanych środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3;
5)
(uchylony)
6)
informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1 albo art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 3 oraz kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 3;
6a)
informację o różnicy pomiędzy wykonanymi wydatkami na zakup sprzętu wojskowego a wartością dokonanych dostaw sprzętu wojskowego.
7)
(uchylony)
4a.
W roku s, o którym mowa w art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 3, do sprawozdania nie dołącza się informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 6 i 6a.
4b.
(uchylony)
5.
Zbiorcza informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinna zawierać, odrębnie dla każdego stopnia jednostki samorządu terytorialnego:
1)
zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł;
2)
zestawienie wydatków według działów;
3)
zestawienie wydatków według ważniejszych rodzajów wydatków;
4)
zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
5)
omówienie wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
6)
kwotę nadwyżki albo deficytu jednostek samorządu terytorialnego.
6.
Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków na programy wieloletnie, powinna zawierać:
1)
omówienie realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie określonym w art. 104 elementy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa ust. 1 pkt 2;
2)
omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3.
7.
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów dołącza:
1)
sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady stanowiącej, że kwota państwowego długu publicznego nie może przekroczyć 60 % wartości rocznego produktu krajowego brutto w danym roku budżetowym;
2)
informację dotyczącą długu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 38 informacje ogłaszane w "Monitorze Polskim".
Art. 182. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...