• Art. 226. fin. publ. - Wi...
  27.09.2023

Art. 226. fin. publ.


Wieloletnia prognoza finansowa jednostki

1.
Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1)
dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2)
dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4)
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5)
przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6)
kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
6a)
relacje, o których mowa w art 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a program postępowania naprawczego ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustalenie budżetu jednostki przez regionalną izbę obrachunkową;
7)
(uchylony)
8)
kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane
przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
2.
(uchylony)
2a.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1.
3.
W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1)
nazwę i cel;
2)
jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3)
okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4)
limity wydatków w poszczególnych latach;
5)
limit zobowiązań.
4.
Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1)
programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3;
2)
umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Art. 226. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 12
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...