• Art. 290. fin. publ. - Cz...
  02.10.2023

Art. 290. fin. publ.


Członkowie komitetu audytu

1.
W skład komitetu audytu wchodzi nie mniej niż 3 członków, w tym:
1)
wskazana przez ministra osoba w randze sekretarza lub podsekretarza stanu jako przewodniczący komitetu;
2)
co najmniej 2 osoby, niebędące pracownikami ministerstwa lub jednostek w dziale, zwane dalej "członkami niezależnymi".
2.
Członkowie niezależni wykonują swoje zadania za wynagrodzeniem.
3.
Organizację i tryb pracy komitetu audytu określa regulamin nadany przez ministra, na wniosek przewodniczącego komitetu.
4.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
niezbędne kwalifikacje członków niezależnych,
2)
sposób ustalania wynagrodzeń członków niezależnych,
3)
wymogi, jakie powinien spełniać regulamin komitetu audytu
- mając na uwadze zapewnienie rzetelnej identyfikacji i oceny ryzyk, pracy audytu wewnętrznego w działach administracji rządowej oraz sprawne funkcjonowanie komitetu audytu.
Art. 290. Członkowie komitetu audytu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...