• Art. 292. fin. publ. - Za...
  02.10.2023

Art. 292. fin. publ.


Zadania Ministra Finansów w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego

1.
Do zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych należy w szczególności:
1)
zlecanie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej, ust. 2, oraz jednostek samorządu terytorialnego;
2)
ocena audytu wewnętrznego, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej, ust. 2, oraz jednostek samorządu terytorialnego;
3)
upowszechnianie standardów, o których mowa w art. 273 standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, ust. 1;
4)
wydawanie wytycznych;
5)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami;
6)
współpraca z komitetami audytu.
2.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:
1)
Minister Finansów może żądać od kierownika jednostki przedłożenia wszelkich materiałów i dokumentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, a także udzielania informacji i wyjaśnień;
2)
kierownik jednostki oraz kierownik komórki audytu wewnętrznego są obowiązani do współpracy z Ministrem Finansów w zakresie ustalenia sposobu przeprowadzenia czynności w tej jednostce.
Art. 292. Zadania Ministra Finansów w zakresie koordynacj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...