• Art. 60. fin. publ. - Nie...
  18.04.2024

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1270 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Art. 60. fin. publ.


Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym

Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych:
1)
kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie;
2)
należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych;
4)
wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych;
5)
wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych;
6)
należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności;
6a)
należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe;
7)
dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw;
8)
pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.
Art. 60. Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 429
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...