• Art. 21. - Zlecenie firm...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 21. Ustawa o finansowani


Zlecenie firmie audytorskiej kontroli sprawozdań finansowych albo innych informacji finansowych

1.
Komisja może zlecić firmie audytorskiej kontrolę sprawozdań finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez dostawcę usług finansowania społecznościowego wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich prawidłowości, rzetelności lub jasności. W przypadku gdy kontrola wykaże istotne nieprawidłowości, dostawca usług finansowania społecznościowego zwraca Komisji koszty jej przeprowadzenia.
2.
Biegły rewident oraz firma audytorska, badające sprawozdania finansowe dostawcy usług finansowania społecznościowego lub jednostki dominującej wobec tego dostawcy, niezwłocznie przekazują Komisji oraz radzie nadzorczej i zarządowi odpowiednio dostawcy usług finansowania społecznościowego oraz jednostki dominującej wobec tego dostawcy istotne informacje, które uzyskali w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń, które powodują:
1)
powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów regulujących świadczenie usług finansowania społecznościowego lub interesów klientów przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, członków zarządu lub pracowników tego dostawcy;
2)
powstanie zagrożenia dla dalszego świadczenia usług finansowania społecznościowego;
3)
odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego dostawcy usług finansowania społecznościowego, wydanie opinii negatywnej albo wniesienie zastrzeżeń, zgodnie z art. 83 sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3.
Biegły rewident oraz firma audytorska mogą odstąpić od powiadomienia rady nadzorczej i zarządu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli powstanie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez członka rady nadzorczej lub zarządu.
4.
Na żądanie Komisji biegły rewident oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe dostawcy usług finansowania społecznościowego lub pozostające z tą firmą w stosunku pracy niezwłocznie udzielają pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzają i przekazują kopie dokumentacji na trwałym nośniku, na koszt tego dostawcy, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów art. 11 rozporządzenia 2020/1503.
5.
Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 4, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 obowiązek zachowania tajemnicy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Art. 21. Zlecenie firmie audytorskiej kontroli sprawozdań... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...