• Art. 22. - Wygaśnięcie z...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 22. Ustawa o finansowani


Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

1.
Zezwolenie na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego wygasa:
1)
z dniem ogłoszenia upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego;
2)
z upływem 3 miesięcy od dnia otwarcia likwidacji dostawcy usług finansowania społecznościowego.
2.
W przypadku konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może, w drodze decyzji, określić:
1)
czynności, jakie dostawca usług finansowania społecznościowego może podejmować do czasu wygaśnięcia zezwolenia;
2)
termin zakończenia prowadzenia działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.
3.
W przypadku otwarcia likwidacji – do czasu wygaśnięcia zezwolenia, a w przypadku cofnięcia zezwolenia – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności dostawca usług finansowania społecznościowego albo podmiot, któremu cofnięto zezwolenie, wykonuje wyłącznie czynności zmierzające do zakończenia działalności, w tym wynikające z postanowień umów zawartych z klientami, bez możliwości zawierania nowych umów. Komisja może w decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia wydanej na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503 albo w decyzji, o której mowa w ust. 2, określić inne czynności, jakie dostawca usług finansowania społecznościowego może podejmować w tym okresie.
4.
W przypadku wygaśnięcia albo cofnięcia zezwolenia Komisja może, w drodze decyzji, nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego albo podmiotowi, któremu cofnięto zezwolenie, przeniesienie na innego dostawcę usług finansowania społecznościowego praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z właścicielami projektów oraz z inwestorami. Decyzja jest wydawana po uzyskaniu zgody przejmującego dostawcy usług finansowania społecznościowego oraz klientów dotychczasowego dostawcy.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dotychczasowy dostawca usług finansowania społecznościowego wydaje przejmującemu dostawcy usług finansowania społecznościowego dokumenty dotyczące umów zawartych z inwestorami i właścicielami projektów.
6.
W przypadku niewydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 4, lub gdy nie doszło do przeniesienia praw i obowiązków zgodnie z ust. 4, dotychczasowy dostawca usług finansowania społecznościowego niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczeniu podmiotu przechowującego dokumenty dotyczące umów zawartych przez tego dostawcę z inwestorami i właścicielami projektów. W przypadku wyznaczenia przechowawcy przez sąd rejestrowy na podstawie art. 476 sprawozdanie likwidacyjne i wniosek o wykreślenie spółki z rejestru § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych zawiadomienia dokonuje ten sąd.
Art. 22. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalnoś... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...