• Art. 33. - Nakazanie dos...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 33. Ustawa o finansowani


Nakazanie dostawcy usług finansowania społecznościowego zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości

1.
W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego:
1)
nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 14 udostępnianie informacji przez dostawcę usług finansowania społecznościowego ust. 1, 2 i 3a, art. 15 informowanie o zamiarze rozpoczęcia działalności polegającej na świadczeniu usługi indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek, art. 16 przekazywanie Komisji arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych ust. 1 lub 2, art. 18 oświadczenie o posługiwaniu się językiem, w którym sporządzono arkusz, w stopniu umożliwiającym zrozumienie informacji zawartych w tym arkuszu ust. 1 lub art. 22 wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego ust. 3 lub 6, albo wykonuje je nienależycie,
2)
nie wykonuje nakazów, o których mowa w art. 23 nakazy i zakazy w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów pkt 1, art. 24 nakazy i zakazy stosowane w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów rozporządzenia pkt 1 lub art. 25 środki stosowane w przypadku naruszania interesów inwestorów ust. 1, albo wykonuje je nienależycie, albo narusza zakazy, o których mowa w art. 23 nakazy i zakazy w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów pkt 2, art. 24 nakazy i zakazy stosowane w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów rozporządzenia pkt 2 lub art. 25 środki stosowane w przypadku naruszania interesów inwestorów ust. 2,
3)
nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art 3–5, art. 6 ust. 1–6, art. 7 ust. 1–4, art. 8 ust. 1–6, art. 9 ust. 1 lub 2, art. 10, art. 11, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub 4, art. 19 ust. 1–6, art. 20 ust. 1 lub 2, art. 21 ust. 1–7, art. 22, art. 23 ust. 3 i 4, 8 lub 11–13, art. 24 ust. 2, 3, 6 lub 7, art. 25, art. 26 lub art. 27 ust. 1–3 rozporządzenia 2020/1503
– Komisja może, w drodze decyzji, nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości albo nałożyć na tego dostawcę karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 250 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość nie więcej niż 5% całkowitych rocznych przychodów dostawcy usług finansowania społecznościowego wykazanych w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania – w wysokości nie większej niż 5% prognozowanych całkowitych rocznych przychodów tego dostawcy w pierwszym roku działalności, jeżeli przekracza ona 2 250 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
2.
W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, albo jednostką zależną od jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowite roczne przychody, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota całkowitych skonsolidowanych rocznych przychodów jednostki dominującej wykazana w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
3.
Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez dostawcę usług finansowania społecznościowego w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, zamiast kary pieniężnej, o której mowa w tym przepisie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści.
5.
Komisja, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może przekazać do publicznej wiadomości informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia i firmie (nazwie) dostawcy usług finansowania społecznościowego.
7.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 6 wymaga podjęcia uchwały przez Komisję.
Art. 33. Nakazanie dostawcy usług finansowania społecznoś... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...