• Art. 34. - Dodatkowe upr...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 34. Ustawa o finansowani


Dodatkowe uprawnienia Komisji

1.
W przypadku, o którym mowa w art. 33 nakazanie dostawcy usług finansowania społecznościowego zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości ust. 1, Komisja może także, w drodze decyzji:
1)
nakazać osobom odpowiedzialnym za naruszenie zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszenia i niepodejmowanie tych działań w przyszłości;
2)
nakazać odwołanie członka zarządu dostawcy usług finansowania społecznościowego odpowiedzialnego za naruszenie, w przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny lub systematyczny;
3)
zawiesić w wykonywaniu czynności członka zarządu dostawcy usług finansowania społecznościowego odpowiedzialnego za naruszenie do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie;
4)
zakazać członkowi zarządu lub osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych u dostawcy usług finansowania społecznościowego;
5)
nałożyć na osoby, o których mowa w pkt 1–4, karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 250 000 zł.
2.
Komisja, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.
3.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja może przekazać do publicznej wiadomości informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia oraz imię i nazwisko osoby, której decyzja ta dotyczy.
4.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 3 wymaga podjęcia uchwały przez Komisję.
5.
Informacje, o których mowa w ust. 3, dotyczące imienia i nazwiska osoby, której dotyczy decyzja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez rok, licząc od dnia ich udostępnienia.
Art. 34. Dodatkowe uprawnienia Komisji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...