• Art. 35. - Podmioty odpo...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 35. Ustawa o finansowani


Podmioty odpowiedzialne

1.
Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych ze stanem faktycznym oraz za to, że arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności za to, że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd oraz że dokument nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jest:
1)
właściciel projektu – za informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych;
2)
podmiot sporządzający informację lub biorący udział w jej sporządzeniu – za informację, którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.
2.
Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy ze stanem faktycznym oraz za to, że arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności za to, że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd oraz że dokument nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jest:
1)
dostawca usług finansowania społecznościowego – za informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy;
2)
podmiot sporządzający informację lub biorący udział w jej sporządzeniu – za informację, którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.
3.
Podmiotem odpowiedzialnym za to, że tłumaczenie odpowiednio arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych i arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy na inny język niż ten, w którym zostały sporządzone, jest wierne, dokładne i kompletne, w szczególności za to, że tłumaczenie to nie wprowadza w błąd i nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jest dostawca usług finansowania społecznościowego.
4.
Arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych oraz arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy zawierają:
1)
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego, o którym mowa w ust. 1 albo 2, z podaniem jego:
a) imienia, nazwiska oraz funkcji – w przypadku osób fizycznych,
b) firmy (nazwy) i siedziby – w przypadku osób prawnych;
2)
oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego, o którym mowa w ust. 1 albo 2, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą zawarte w tym arkuszu informacje są zgodne ze stanem faktycznym i arkusz ten nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, kompletne, dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz że arkusz nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
5.
W przypadku podmiotu odpowiedzialnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, będącego osobą prawną, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa członek organu zarządzającego tej osoby prawnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.
Art. 35. Podmioty odpowiedzialne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...