• Art. 76. - Przepis przej...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 76. Ustawa o finansowani


Przepis przejściowy

1.
Na wniosek kredytobiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego zawiesza spłatę kredytu udzielonego:
1)
w ramach finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a finansowanie zwrotne przedsięwzięć udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 527),
2)
ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zgodnie z art. 18 uchylony pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (w brzmieniu z dnia 30 maja 2009 r., Dz. U. z 2004 r. poz. 2157)
– na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
2.
Zawieszenie spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres nie dłuższy niż:
1)
cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,
2)
trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,
3)
dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.;
4)
cztery miesiące w 2024 r.
– jednak łącznie nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2a.
W okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu dotyczącego okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, do dnia 31 grudnia 2024 r. wysokość:
1)
stawki czynszu za 1 midx2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych wybudowanych przez kredytobiorcę z wykorzystaniem finansowania zwrotnego lub środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
2)
opłat, o których mowa w art. 4 pokrywanie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558), z wyjątkiem opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, przypadających na lokatorów lokali, o których mowa w pkt 1
– nie może przekroczyć wysokości tych stawek lub opłat obowiązujących w dniu 31 grudnia 2023 r.
2b.
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu dotyczącego okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, kredytobiorca informuje pisemnie lokatorów lokali mieszkalnych wybudowanych przez kredytobiorcę z wykorzystaniem finansowania zwrotnego lub środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o tym zawieszeniu oraz o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2a.
3.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie kredytobiorcy;
2)
oznaczenie umowy kredytu, którego spłata ma zostać zawieszona;
3)
wskazanie okresu zawieszenia spłaty, o którym mowa w ust. 2.
4.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat i prowizji powiązanych z umową.
5.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki.
6.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie wlicza się do okresu kredytowania, o którym mowa w art. 15b zasady udzielania finansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
Art. 76. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...