• Ustawa o finansowaniu spo...
  20.05.2024

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.414 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa określa:
1)
szczególne wymogi prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych;
2)
organizację i tryb wykonywania nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych – rozumie się przez to arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia 2020/1503;
2)
arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy – rozumie się przez to arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na poziomie platformy, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia 2020/1503;
3)
dostawcy usług finansowania społecznościowego – rozumie się przez to dostawcę usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503;
4)
indywidualnym zarządzaniu portfelem pożyczek – rozumie się przez to indywidualne zarządzanie portfelem pożyczek, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2020/1503;
5)
innym państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niebędące Rzecząpospolitą Polską;
6)
inwestorze – rozumie się przez to inwestora, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. i rozporządzenia 2020/1503;
7)
kliencie – rozumie się przez to klienta, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2020/1503;
8)
Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
9)
jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488);
10)
jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
11)
pożyczce – rozumie się przez to pożyczkę, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2020/1503;
12)
przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 pojęcie przedsiębiorcy ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570);
13)
przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470);
14)
rozporządzeniu 2020/1503 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1);
15)
trwałym nośniku – rozumie się przez to trwały nośnik, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. p rozporządzenia 2020/1503;
16)
usłudze finansowania społecznościowego – rozumie się przez to usługę finansowania społecznościowego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2020/1503;
17)
ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 837 i 1488);
18)
właścicielu projektu – rozumie się przez to właściciela projektu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. h rozporządzenia 2020/1503.
1.
Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzenia 2020/1503 oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności dostawcy usług finansowania społecznościowego w zakresie regulowanym przepisami ustawy lub rozporządzenia 2020/1503 mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli strony w umowie tak postanowiły.
2.
Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.
3.
Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, zawarte w dokumencie związanym z czynnościami, o których mowa w ust. 1, spełnia wymóg formy pisemnej także w przypadku, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...