• Ustawa o finansowaniu spo...
  20.05.2024

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.414 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Obserwuj akt

Rozdział 10 Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

1.
Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.
2.
Zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 umowa o kredyt hipoteczny ustawy zmienianej w art. 69 zmiana ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
3.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:
1)
od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
2)
od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
3)
od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale;
4)
od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
5)
od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.
3a.
Zawieszenie spłaty kredytu w okresach, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, przysługuje konsumentowi, w przypadku gdy wartość udzielonego kredytu, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza 1 200 000 zł oraz:
1)
średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 oraz z 2024 r. poz. 696) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, przekracza 30%, lub
2)
na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy.
3b.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, na potrzeby wyliczenia wskaźnika RdD przez:
1)
kredytobiorcę rozumie się konsumenta składającego wniosek, o którym mowa w ust. 5;
2)
kredyt mieszkaniowy rozumie się kredyt hipoteczny, o którym mowa w ust. 1.
4.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
5.
Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie konsumenta;
2)
oznaczenie kredytodawcy;
3)
oznaczenie umowy;
4)
wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
5)
oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
6)
oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1 lub 2.
7.
Konsument składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 5 i 6, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
8.
Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w ust. 5, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.
9.
W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 8, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.
10.
Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 22 ustawy zmienianej w art. 69 zmiana ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 9. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.
11.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy spłaty kredytu przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
12.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10.
13.
Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.
Przepis art. 73 zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69 zmiana ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
1.
W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż określona w art. 73 zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w art. 73 zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego ust. 5.
2.
W przypadku określonym w ust. 1, w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 73 zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego ust. 10, wskazuje się również sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia.
1.
Na wniosek kredytobiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego zawiesza spłatę kredytu udzielonego:
1)
w ramach finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a finansowanie zwrotne przedsięwzięć udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 527),
2)
ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zgodnie z art. 18 uchylony pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (w brzmieniu z dnia 30 maja 2009 r., Dz. U. z 2004 r. poz. 2157)
– na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
2.
Zawieszenie spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres nie dłuższy niż:
1)
cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,
2)
trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,
3)
dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.;
4)
cztery miesiące w 2024 r.
– jednak łącznie nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2a.
W okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu dotyczącego okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, do dnia 31 grudnia 2024 r. wysokość:
1)
stawki czynszu za 1 midx2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych wybudowanych przez kredytobiorcę z wykorzystaniem finansowania zwrotnego lub środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
2)
opłat, o których mowa w art. 4 pokrywanie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558), z wyjątkiem opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, przypadających na lokatorów lokali, o których mowa w pkt 1
– nie może przekroczyć wysokości tych stawek lub opłat obowiązujących w dniu 31 grudnia 2023 r.
2b.
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu dotyczącego okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, kredytobiorca informuje pisemnie lokatorów lokali mieszkalnych wybudowanych przez kredytobiorcę z wykorzystaniem finansowania zwrotnego lub środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o tym zawieszeniu oraz o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2a.
3.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie kredytobiorcy;
2)
oznaczenie umowy kredytu, którego spłata ma zostać zawieszona;
3)
wskazanie okresu zawieszenia spłaty, o którym mowa w ust. 2.
4.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat i prowizji powiązanych z umową.
5.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki.
6.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie wlicza się do okresu kredytowania, o którym mowa w art. 15b zasady udzielania finansowania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
1.
W okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży:
1)
towarów spożywczych, o których mowa w art. 146da stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;
2)
paliw silnikowych, o których mowa w art. 146dc Art. 146 „de-ce”, stawki podatku osiem procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.r. ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw silnikowych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż tych paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;
3)
towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, o których mowa w art. 146da stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ust. 1 pkt 2–4 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;
4)
gazu ziemnego, o którym mowa w art. 146da stawki podatku zero procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, o których mowa w art. 146db stawki podatku 5% procent w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:
a) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
b) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane po dniu 30 września 2022 r.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzory informacji, o których mowa w ust. 1.
1.
W okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelną informację, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 października 2022 r. obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.
2.
Rada Ministrów udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego ją urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.
Podmiot, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje działalność polegającą na prowadzeniu publicznie dostępnego internetowego systemu informacyjnego kojarzącego inwestorów z właścicielami projektów ubiegającymi się o finansowanie przedsięwzięć gospodarczych ze środków pochodzących z oferowanych przez nich udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, może prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych do dnia 9 listopada 2023 r.
1.
Do dnia 9 listopada 2023 r. oferta finansowania społecznościowego dotycząca papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może być przeprowadzona za pośrednictwem platformy finansowania społecznościowego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), o ile zakładane wpływy z tej oferty wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z ofert finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c tego rozporządzenia, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekraczają kwoty 2 500 000 euro.
2.
Przez kwotę wyrażoną w euro wskazaną w ust. 1 należy rozumieć również równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej papierów wartościowych.
Do dnia 28 lutego 2023 r. nie stosuje się wymogu podawania nieodpłatnie do publicznej wiadomości raportu, o którym mowa w art. 73a obowiązki firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w celu uzyskania najlepszych wyników dla klienta ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 28 regulamin rynku regulowanego ust. 1 ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest obowiązana do dostosowania regulaminu rynku regulowanego do wymagań określonych w art. 28 regulamin rynku regulowanego ust. 2 pkt 15c ustawy zmienianej w art. 56 zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Przepisy art. 3l ustawy zmienianej w art. 59 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących celów środowiskowych, o których mowa w art. 9 lit. c–f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13), stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.
1.
W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 23c ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/1011”, oraz przedstawienia przez Komitet Stabilności Finansowej stanowiska, o którym mowa w art. 61b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 64 zmiana ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, dotyczącego wskaźnika referencyjnego WIBOR zamiennik albo zamienniki kluczowego wskaźnika referencyjnego mogą być wyznaczone na podstawie stawki procentowej obliczonej w wyniku procesu ustalenia (fixingu) Stawki Referencyjnej POLONIA organizowanego przez Narodowy Bank Polski.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
zamiennik albo zamienniki kluczowego wskaźnika referencyjnego,
2)
korektę spreadu, o której mowa w art. 23b ust. 9 lit. b rozporządzenia 2016/1011, oraz metodę jej ustalania,
3)
odpowiednie istotne zmiany dostosowawcze, o których mowa w art. 23b ust. 9 lit. c rozporządzenia 2016/1011,
4)
datę albo daty rozpoczęcia stosowania danego zamiennika albo zamienników kluczowego wskaźnika referencyjnego
– biorąc pod uwagę wzrost ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR lub jego likwidacją.
Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR zamiennikiem albo zamiennikami kluczowego wskaźnika referencyjnego wyznaczonymi w sposób określony w art. 61c ustawy zmienianej w art. 64 zmiana ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym albo art. 85 przepis przejściowy ust. 2, nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 24 zmiany statutu funduszy inwestycyjnych wymagające zezwolenia KNF ust. 1 albo 2 ustawy zmienianej w art. 54 zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Do wniosków, o których mowa w art. 6 wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepisy art. 19 zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, art. 21 uchybienie terminowi zwrotu wsparcia, art. 22 zwrot otrzymanego nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia i art. 22a przekazywanie przez kredytodawcę na rachunek Funduszu wpłat dokonanych przez kredytobiorców ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wsparcia, o którym mowa w art. 5 wysokość wsparcia i jego przekazywania ust. 1 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz pożyczki na spłatę zadłużenia, o której mowa w art. 5a pożyczka na spłatę zadłużenia ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, których termin spłaty rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2022 r.
1.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. kredytodawcy w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wnoszą dodatkowe wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o którym mowa w art. 14 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w łącznej kwocie 1 400 000 000 zł.
2.
Terminy wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość określa, w drodze uchwały, Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przepisy art. 16a wpłaty kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ust. 2–2b i 4–6 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
3.
Do dochodzenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 17a dochodzenie roszczeń z tytułu niewniesionych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej stosuje się odpowiednio.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. z obowiązku wpłaty, o której mowa w art. 16a wpłaty kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ust. 1 ustawy zmienianej w art. 66 zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, są zwolnieni kredytodawcy będący bankami, którzy nie spełniają:
1)
wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie określonym w art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, o którym mowa w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 47 zmiana ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o 1,5 punktu procentowego zgodnie z art. 142 obowiązki banku w przypadku naruszenia lub zagrożenia naruszenia przez bank przepisów UE ust. 4 ustawy zmienianej w art. 47 zmiana ustawy – Prawo bankowe, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art 6–10 rozporządzenia nr 575/2013, zasadzie subskonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, lub
2)
wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie określonym w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 47 zmiana ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego ryzyko nadmiernej dźwigni w niewystarczającym stopniu pokryte wymogiem określonym w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art 6–10 rozporządzenia nr 575/2013, zasadzie subskonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, lub
3)
wymogów dotyczących płynności określonych w art. 412 i art. 413 rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w zakresie płynności ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia nr 575/2013, o którym mowa w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 47 zmiana ustawy – Prawo bankowe, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art. 6 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej–10 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, a w przypadku stosowania odstępstwa od stosowania wymogów dotyczących płynności na zasadzie indywidualnej zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 575/2013 – na poziomie podgrupy płynnościowej w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013, lub
4)
wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253).
W przypadku zawieszenia wykonania umowy o kredyt hipoteczny na podstawie art. 31fa przepisy przejściowe ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 71 zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dniem wejścia w życie ustawy kończy się okres tego zawieszenia.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 17 pokrywanie kosztów działalności Komisji i urzędu Komisji ust. 14 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 pokrywanie kosztów działalności Komisji i urzędu Komisji ust. 14 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
art. 55 przepis przejściowy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 przepis przejściowy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 55 zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3)
art. 20 opłata na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura ust. 5 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 opłata na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura ust. 5 ustawy zmienianej w art. 63 zmiana ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 53 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, art. 60 zmiana ustawy o podatku akcyzowym, art. 67 zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, art. 72 zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i art. 77 przepis przejściowy–79, które wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2022 r.;
2)
art. 48 zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych i art. 57 zmiana ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2023 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 14.07.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1488]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...